Początek strony

Nowy Program Otwierania Danych na lata 2021-2027

Data modyfikacji: 24 marca 2021, 12:57

Rada Ministrów przyjęła Program Otwierania Danych na lata 2021 – 2027. To krajowa strategia, która obejmuje kluczowe zagadnienia w zakresie udostępniania i zarządzania danymi.

- Dzięki strategii dotyczącej otwierania danych realizowanej konsekwentnie od 2016 roku Polska przesunęła się najpierw z zastanej pozycji obserwatora do grupy ”szybko awansujących”, a następnie zdobyła status jednego z liderów w europejskim rankingu otwierania danych. Chcemy kontynuować ten kierunek zmian, stąd nowy Program Otwierania Danych na lata 2021 – 2027 – wskazuje Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

Lepsza jakość

Program Otwartych Danych (POD) jest skierowany do organów administracji rządowej, jednostek podległych i nadzorowanych, KPRM oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Może być realizowany także przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, czy podmioty prywatne. Koordynatorem Programu jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

- Program poszerza projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego o praktyczne i techniczne mechanizmy otwierania danych na poziomie administracji rządowej – mówi minister Adam Andruszkiewicz, - Realizacja Programu przyczyni się do wzrostu podaży i poprawy jakości danych na portalu dane.gov.pl, niezbędnych do budowy innowacyjnych usług, aplikacji i innych produktów, w tym na potrzeby nowych technologii. Poprawi transparentność działań administracji i podniesie umiejętności przedstawicieli administracji w zakresie udostępniania i zarządzania danymi - dodaje.

Cele szczegółowe Programu:

 • Zwiększenie dostępności danych na portalu dane.gov.pl;
 • Poprawa interoperacyjności i jakości danych;
 • Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;
 • Stymulowanie rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych;
 • Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami danych;
 • Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie otwierania i zarządzania danymi oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat potencjału otwartych danych.

  Program to kontynuacja dotychczasowej polityki otwierania danych publicznych, realizowanej - z poszerzonym zakresem działań - w latach 2016-2020.

Więcej i szerzej

Kluczowe rozwiązania przyjęte w dokumencie to m.in.:

 • Zwiększanie liczby zasobów danych udostępnianych przez API na portalu dane.gov.pl, w szczególności danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości (m. in. w ramach tworzenia tzw. harmonogramu udostępniania danych),
 • Zwiększanie liczby automatycznego pobierania metadanych do portalu dane.gov.pl z innych repozytoriów danych,
 • Poszerzenie (na zasadzie fakultatywnej) sieci pełnomocników ds. otwartości danych,
 • Organizacja inicjatyw na rzecz wzmocnienia współpracy z dostawcami danych (np. konferencje, hackathony, warsztaty, spotkania robocze),
 • Realizacja działań szkoleniowych z obszaru otwierania i zarządzania danymi publicznymi,
 • Rozbudowa portalu dane.gov.pl, m. in. rozbudowanie funkcjonalności portalu usprawniających komunikację z jego użytkownikami (czat, forum) oraz w zakresie udostępniania danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości.

 

Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 został opublikowany w Monitorze Polskim 23 marca 2021 r.

Napis na granatowym tle Program Otwierania Danych na lata 2021-2027