Początek strony

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Data modyfikacji: 15 czerwca 2021, 12:55

Słowa kluczowe: udostępnianie informacji publicznej, otwartedane

Projekt ustawy dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zmiany mają na celu zwiększenie ilości danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać. Rozwiązanie to powinno pozytywnie wpłynąć na innowacyjność gospodarki i jakość życia społeczeństwa.

Sektor publiczny posiada w wielu obszarach duże ilości wartościowych zasobów, np. dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe. Informacje te mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki. Po zmianach, więcej danych będzie mogło zostać wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego (np. na wypadek epidemii).

W rankingu Komisji Europejskiej, opisującym i oceniającym postępy oraz poziom dojrzałości krajów europejskich w zakresie otwierania danych publicznych, Polska awansowała do grupy liderów otwierania danych w Unii Europejskiej. Oprócz Polski, w czołówce krajów z największą otwartością danych znajdują się: Dania, Hiszpania, Francja, Irlandia, Estonia i Austria.

Najważniejsze rozwiązania

Wprowadzono kategorię danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Przykładowo mogą to być: dane geoprzestrzenne, meteorologiczne, czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności. Dane te będą musiały być udostępniane – co do zasady – bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).

Podmioty zobowiązane będą musiały udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania, niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API. Do danych dynamicznych, tj. danych podlegających częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym – w szczególności ze względu na ich zmienność lub szybką dezaktualizację – mogą należeć np.: dane środowiskowe, dane wygenerowane przez czujniki czy dane o ruchu. Wartość ekonomiczna tego rodzaju zasobów zależy od natychmiastowej dostępności informacji i regularnego ich aktualizowania.

Ponownym wykorzystywaniem objęto dane badawcze w zakresie, w jakim dane te zostały wytworzone lub zgromadzone w  ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Danymi badawczymi mogą być np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie.

Wprowadzono nowe rozwiązania, dotyczące m.in. programu otwierania danych, sieci pełnomocników do spraw otwartości danych oraz portalu dane.gov.pl (w tym możliwości udostępniania w portalu dane.gov.pl danych przez podmioty niepubliczne, np. przedsiębiorstwa czy organizacje pozarządowe). Chodzi o usprawnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz przyspieszenie procesu otwierania danych w Polsce.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.