Początek strony

Standardy otwartości danych po konsultacjach publicznych

Data modyfikacji: 28 sierpnia 2020, 13:03

Słowa kluczowe: otwarte dane, MC, standard prawny, standard techniczny, standard API, standard bezpieczeństwa, standardy

Prezentujemy standardy otwartości danych po modyfikacji. Chcemy zapewnić jeszcze większą użyteczność standardów, dlatego uzupełniliśmy je o nowe zagadnienia, wypracowane podczas konsultacji publicznych.

Standardy otwartości danych zostały opracowane w ramach projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, realizowanego z  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  W 2019 r. poddaliśmy je szerokim konsultacjom publicznym. Dziękujemy za wszystkie zgłoszone propozycje zmian i uzupełnień. Większość z nich udało się zaimplementować do konsultowanych dokumentów. Przeanalizujmy najważniejsze zmiany.

Standard bezpieczeństwa

Najważniejszą zmianą w dokumencie jest uwzględnienie zagadnienia związanego z oceną skutków dla ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 35 RODO). Dodaliśmy, niezbędne dla przeprowadzenia oceny skutków, omówienie ryzyk, jakie mogą powstać w związku z ujawnianiem danych osobowych w ramach informacji sektora publicznego oraz analizę ryzka, jako element oceny skutków. Szerzej omawiamy problematykę zmiany celu przetwarzania danych osobowych. Nowe załączniki, w postaci gotowych, przykładowych formularzy, pomogą ocenić podstawy przetwarzania danych, wykaz operacji i typowych źródeł ryzyka naruszenia praw lub wolności, określić tła analizy ryzyka oraz przeprowadzić test zgodności celów, ocenę ryzyka, ocenę niezbędności i proporcjonalności oraz wykaz podjętych czynności.

Pobierz plik: Standard bezpieczeństwa

Standard prawny

Uzupełniliśmy dokument o katalog barier w udostępnianiu danych w sposób otwarty. Poszerzyliśmy wytyczne w zakresie działań pozalegislacyjnych o konieczność uwzględnienia zagadnienia otwartości w ocenie skutków regulacji. Nowy załącznik tzw. lista sprawdzająca zagadnienia prawne, pomoże dysponentom danych udostępniać swoje zasoby w sposób użyteczny dla potencjalnych, dalszych użytkowników.

Pobierz plik: Standard prawny

Standard techniczny

Najważniejszą zmianą jest uzupełnienie dokumentu o szczegółowe informacje dla zasobów danych na najwyższych stopniach otwartości. Standard wymienia formaty danych na 4 i 5 stopniu otwartości, opisuje szczegółowo model danych RDF oraz podstawy budowy danych połączonych. Został uzupełniony o rekomendacje w zakresie wdrażania znormalizowanego schematu metadanych – DCAT-AP. Opisuje on zbiory danych udostępnianych na portalu dane.gov.pl. Zagadnienia dot. formatów danych zostały oddzielone od sposobu ich publikacji przez API.

Pobierz plik: Standard techniczny

Standard API

Doprecyzowaliśmy standard komunikatów (zapytania i odpowiedzi między użytkownikiem a systemem) wskazując na JSON API. Wprowadziliśmy ponad to dodatkowe rekomendacje dotyczące reguł wprowadzania limitów danych. Do minimalnego zestawu metadanych przy budowie API dodajemy metadaną dotyczącą sum kontrolnych dla określania kompletności zbioru oraz rekomendację dotyczącą przeprowadzania analizy kosztów i korzyści w przypadku budowy API do zasobów.

Pobierz plik: Standard API

Liczymy na to, że standardy w nowej, uzupełnionej formie będą miały wpływ na wzrost jakości danych udostępnianych przez administrację, a wykorzystywanych w innowacyjnych produktach i usługach.

Ewaluacja standardów otwartości została zrealizowana w ramach projektu „Otwarte dane – dostęp standard, edukacja”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.