Informacja o przedsiębiorcach posiadających zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje minister właściwy do spraw gospodarki.

Słowa kluczowe: handel hurtowy, napoje alkoholowe, obrót hurtowy

Dane

Sortuj według: