Baza projektów partnerstwa publiczno-prywatnego z zawartymi umowami

Baza przedstawia umowy PPP, jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r.  Baza umożliwia filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak, lokalizacja, sektor, status realizacji, model...