Początek strony

Współpraca krajowa i międzynarodowa - stan na 15 stycznia 2021 r.

Współpraca krajowa i międzynarodowa - stan na 15 stycznia 2021 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 3 lutego 2021, 12:21
  • Dane na dzień: 15 stycznia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Wybrane umowy z podmiotami krajowymi: Wybrane umowy z Uczelniami zagranicznymi: Umowy o wspó³pracy w ramach programu ERASMUS +:
Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa Akademia Kryminalistyki i Studiów Policyjnych w Belgradzie – Serbia Akademia MSW Republiki Bu³garii – Bu³garia
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Uniwersytet S³u¿b Publicznych w Budapeszcie – Wêgry Uniwersytet Obrony – Republika Czeska
Prezes Urzêdu Ochrony Danych Osobowych Umowa Ramowa o Wspó³pracy Partnerskiej z CEPOL w Budapeszcie – Wêgry Uniwersytet Techniczny w Ostrawie – Republika Czeska
Prokuratura Krajowa Akademia Policji „Alexandru Ioan Cuza” w Bukareszcie - Rumunia Akademia Policji Republiki Czeskiej w Pradze – Republika Czeska
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie Chiñski Uniwersytet Bezpieczeñstwa Publicznego w Pekinie - Chiny Estoñska Akademia Nauk o Bezpieczeñstwie – Estonia
Centrum Szkolenia Stra¿y Granicznej im. ¯o³nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kêtrzynie Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or - Francja Uniwersytet Nauk Stosowanych – Finlandia
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie Akademia im. Stefana cel Mare Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych Republiki Mo³dawii w Kiszyniowie – Mo³dawia Uniwersytet Paris 13 – Francja
Akademia Sztuki Wojennej Akademia Korpusu Policji w Bratys³awie – Republika S³owacka Miêdzynarodowy Uniwersytet Kataloñski – Hiszpania
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dêblinie Sam Houston State University College of Criminal Justice, Hunstville, Texas – USA Akademia Policji – Holandia
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Wy¿sza Szko³a Policji Saksonii w Rothenburgu – Niemcy Uniwersytet Micha³a Römera w Wilnie – Litwa
Akademia WSB w D¹browie Górniczej Akademia Kadr Kierowniczych Policji w Münster – Niemcy State Border Guard College – £otwa
Uniwersytet Warszawski Lwowski Pañstwowy Uniwersytet Spraw Wewnêtrznych Ukrainy we Lwowie– Ukraina State Police College – £otwa
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie Wy¿sza Szko³a Ekonomii i Prawa w Berlinie – Niemcy
Uniwersytet w Bia³ymstoku Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej i Wymiaru Sprawiedliwoœci w Bawarii – Niemcy
Uniwersytet Wroc³awski Wy¿sza Zawodowa Szko³a Administracji Publicznej, Policji i Prawa Meklemburgii i Pomorza Przedniego w Guestrow – Niemcy
Centrum Szkolenia ¯andarmerii Wojskowej w Miñsku Mazowieckim Akademia Policji Dolnej Saksonii – Niemcy
Akademia Wojsk L¹dowych we Wroc³awiu Akademia Policji Landu Branderburgia – Niemcy
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie Wy¿sza Szko³a Policji Saksoñskiej – Niemcy
Krajowa Szko³a S¹downictwa i Prokuratury w Krakowie Maia University Institute – Portugalia
Krajowa Szko³a Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego w Warszawie Akademia Policji im. Ioanu Cuza – Bukareszt