Początek strony

Współpraca krajowa i międzynarodowa - stan na 30 listopada 2020 r.

Współpraca krajowa i międzynarodowa - stan na 30 listopada 2020 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 3 lutego 2021, 12:23
  • Dane na dzień: 30 listopada 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Wybrane umowy z podmiotami krajowymi: Wybrane umowy z Uczelniami zagranicznymi: Umowy o wspó³pracy w ramach programu ERASMUS +:
Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa; Akademia im. Stefana cel Mare Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych Republiki Mo³dawii w Kiszyniowie – Mo³dawia; Akademia MSW Republiki Bu³garii – Bu³garia;
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie; Akademia Korpusu Policji w Bratys³awie – Republika S³owacka; Uniwersytet Obrony – Republika Czeska;
Prezes Urzêdu Ochrony Danych Osobowych; Akademia Kryminalistyki i Studiów Policyjnych w Belgradzie – Serbia; Uniwersytet Techniczny w Ostrawie – Republika Czeska;
Prokuratura Krajowa; Sam Houston State University College of Criminal Justice, Hunstville, Texas – USA; Akademia Policji Republiki Czeskiej w Pradze – Republika Czeska;
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie; Wy¿sza Szko³a Policji Saksonii w Rothenburgu – Niemcy; Estoñska Akademia Nauk o Bezpieczeñstwie – Estonia;
Centrum Szkolenia Stra¿y Granicznej im. ¯o³nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kêtrzynie; Akademia Kadr Kierowniczych Policji w Münster – Niemcy; Uniwersytet Nauk Stosowanych – Finlandia;
Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie; Lwowski Pañstwowy Uniwersytet Spraw Wewnêtrznych Ukrainy we Lwowie– Ukraina; Uniwersytet Paris 13 – Francja;
Akademia Sztuki Wojennej; Narodowy Uniwersytet S³u¿b Publicznych w Budapeszcie – Wêgry; Miêdzynarodowy Uniwersytet Kataloñski – Hiszpania;
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dêblinie; Umowa Ramowa o Wspó³pracy Partnerskiej z CEPOL w Budapeszcie – Wêgry; Akademia Policji – Holandia;
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; Ludowy Uniwersytet Bezpieczeñstwa Publicznego w Pekinie - Chiny; Uniwersytet Micha³a Römera w Wilnie – Litwa;
Uniwersytet Warszawski; Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or - Francja; State Border Guard College – £otwa;
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie; Akademia Policji Alexandru loan Cuza w Bukareszcie - Rumunia; State Police College – £otwa;
Uniwersytet w Bia³ymstoku; Wy¿sza Szko³a Ekonomii i Prawa w Berlinie – Niemcy;
Uniwersytet Wroc³awski; Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej i Wymiaru Sprawiedliwoœci w Bawarii – Niemcy;
Centrum Szkolenia ¯andarmerii Wojskowej w Miñsku Mazowieckim; Wy¿sza Zawodowa Szko³a Administracji Publicznej, Policji i Prawa Meklemburgii i Pomorza Przedniego w Guestrow – Niemcy;
Akademia Wojsk L¹dowych we Wroc³awiu; Akademia Policji Dolnej Saksonii – Niemcy;
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie; Akademia Policji Landu Branderburgia – Niemcy;
Krajowa Szko³a S¹downictwa i Prokuratury w Krakowie; Wy¿sza Szko³a Policji Saksoñskiej – Niemcy;
Krajowa Szko³a Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyñskiego w Warszawie; Maia University Institute – Portugalia;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II w Lublinie; Akademia Policji im. Ioanu Cuza – Bukareszt;