Początek strony

Zbiór Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla - 2020 - *.CSV

Zbiór Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla - 2020

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 4 lutego 2021, 11:18
  • Dane na dzień: 4 lutego 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Lp Nazwa
1 Zarz¹dzenie Nr 1/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie powo³ania zespo³u powypadkowego
2 Zarz¹dzenie Nr 2/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytu³u ustanowienia s³u¿ebnoœci gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomoœæ stanowi¹c¹ w³asnoœæ Gminy Miejskiej Przemyœl
3 Zarz¹dzenie Nr 3/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacjê zadania publicznego z zakresu pomocy spo³ecznej na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” w Przemyœlu.
4 Zarz¹dzenie Nr 4/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Miejskiego w Przemyœlu
5 Zarz¹dzenie Nr 5/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Miasto Przemyœl
6 Zarz¹dzenie Nr 6/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w bud¿ecie na 2020 rok
7 Zarz¹dzenie Nr 7/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie og³oszenia konkursu na realizacjê w 2020 r. zadañ z zakresu sportu na terenie Miasta Przemyœla.
8 Zarz¹dzenie Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w bud¿ecie na 2020 rok
9 Zarz¹dzenie Nr 9/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w bud¿ecie na 2020 rok
10 Zarz¹dzenie Nr 10/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie og³oszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych na cz³onków komisji konkursowej oceniaj¹cej oferty sk³adane w ramach otwartego konkursu ofert na realizacjê zadania publicznego w roku 2020 na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR”.
11 Zarz¹dzenie Nr 11/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 17 stycznia 2020 rok w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyœl oraz stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne nie wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyœl a wynajmowane przez Gminê od w³aœcicieli lokali lub budynków tj. osób fizycznych lub prawnych w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji niezbêdnych dla Gminy Miejskiej Przemyœl
12 Zarz¹dzenie Nr 12/2020 Prezydenta Miasta Przemyœlaz dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie Wieloletniego Programu Sporz¹dzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Przemyœla
13 Zarz¹dzenie Nr 13/2020 Prezydent Miasta Przemyœla z dnia 22 stycznia 2020 roku zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie powo³ania Zespo³u ds. zagospodarowania bulwarów nad Sanem
14 Zarz¹dzenie Nr 14/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie przyjêcia planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych jednostce samorz¹du terytorialnego odrêbnymi ustawami
15 Zarz¹dzenie Nr 15/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier¿awê gruntów bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Miejskiej Przemyœl i Miasta Przemyœla b¹dŸ bêd¹cych w samoistnym posiadaniu oraz ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z tych gruntów bez umowy
16 Zarz¹dzenie Nr 16/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier¿awê gruntów stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa b¹dŸ bêd¹cych w samoistnym jego posiadaniu oraz ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z tych gruntów bez umowy
17 Zarz¹dzenie Nr 17/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie powo³ania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na oddanie nieruchomoœci w dzier¿awê oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów
18 Zarz¹dzenie Nr 18/2020 Prezydenta Miasta Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagro¿eniach ludzi i œrodowiska na terenie miasta Przemyœla.
19 Zarz¹dzenie Nr 19/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na najciekawszy „List dla Ziemi” .
20 Zarz¹dzenie Nr 20/2020 Prezydenta Miasta Przemyœla z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie zmiany dysponenta wydatków bud¿etu miasta na 2020 r.