Początek strony

Dane z rejestru zamkniętego użycia GMO za 2017 rok

Dane z rejestru zamkniętego użycia GMO za 2017 rok

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 5 września 2019, 10:01
  • Dane na dzień: 5 września 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Dane z rejestru zamkniętego użycia GMO za 2017 rokPobierz XLSX (22kB) ZOBACZ dane JSON (Otwiera się w nowym oknie)
Liczba wyników na stronie:
Numer wniosku Status Data upublicznienia Data zgłoszenia Data decyzji Data obowiązuje do Tytuł wniosku Wnioskodawca
01.1-74/2017 rozpatrzony 2017-12-29T00:00:00 2017-12-28T00:00:00 2018-01-09T00:00:00 undefined Hodowla zwierząt laboratoryjnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie
01.1-73/2017 rozpatrzony 2017-12-20T00:00:00 2017-12-20T00:00:00 2018-01-19T00:00:00 undefined Wykorzystanie genetycznie zmodyfikowanych myszy w celu ustalenia wpływu zarażenia nicieniem jelitowym na proces neurodegeneracji typowy dla choroby Alzheimera u myszy Uniwersytet Warszawski
01.1-72/2017 rozpatrzony 2017-12-08T00:00:00 2017-12-08T00:00:00 2018-01-08T00:00:00 undefined Badanie białek biorących udział w procesach metylacji, demetylacji i naprawy DNA oraz potencjalnie oddziałujących z modyfikowanymi histonami i kwasami nukleinowymi, a także narzędzi do edytowania genomu Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
01.1-71/2017 rozpatrzony 2017-12-08T00:00:00 2017-12-07T00:00:00 2018-01-08T00:00:00 undefined Farmakologiczne i optogenetyczne badania mechanizmu działania głębokiej stymulacji mózgu (DBS) w dwóch zwierzęcych modelach lekoopornej depresji Instytut Farmakologii PAN
01.1-70/2017 rozpatrzony 2017-12-04T00:00:00 2017-12-01T00:00:00 2017-12-18T00:00:00 undefined Analiza jakościowa i ilościowa GMO w produktach roślinnych, żywnościowych oraz paszach i komponentach do pasz z użyciem odpowiednich materiałów odniesienia (certyfikowanych materiałów referencyjnych i pozytywnych kontroli). Opracowywanie i walidacja metod analiz GMO. Prowadzenie szkoleń z zakresu analiz GMO. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
01.1-69/2017 rozpatrzony 2017-11-30T00:00:00 2017-11-29T00:00:00 2017-12-15T00:00:00 undefined Zbadanie mechanizmów biosyntezy izoprenoidów, m.in. poliprenoli, dolicholi, fitosteroli, ich roli biologicznej w komórkach roślinnych a także roli wewnątrzkomórkowego transportu pęcherzykowego w komórce undefined
01.1-68/2017 rozpatrzony 2017-11-27T00:00:00 2017-11-27T00:00:00 2017-12-13T00:00:00 undefined Zbadanie roli receptorów endocytarnych (receptorów zmiataczy i receptora mannozowego) w odporności przeciwbakteryjnej oraz w indukcji i regulacji typy adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej na antygeny białkowe, realizowane, między innymi, w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, numer K/PBO/000457 undefined
01.1-67/2017 rozpatrzony 2017-11-20T00:00:00 2017-11-20T00:00:00 2017-12-13T00:00:00 undefined Badanie fizjologicznych funkcji białka APP i produktów jego proteolizy w układzie węchowym undefined
01.1-66/2017 rozpatrzony 2017-11-14T00:00:00 2017-11-13T00:00:00 2017-12-04T00:00:00 undefined Badanie wzajemnych zależności pomiędzy ścieżkami sygnałowymi oraz analiza mechanizmów aktywacji komórek śródbłonka mięśnia sercowego w procesie zapalnym serca jak i w pozapalnym włóknieniu mięśnia sercowego undefined
01.1-65/2017 rozpatrzony 2017-10-31T00:00:00 2017-10-31T00:00:00 2017-11-27T00:00:00 undefined Badania mające na celu poznanie nowych funkcji białek, które dotychczas scharakteryzowano jako biorące udział w procesach związanych z transportem endosomalnym undefined
01.1-64/2017 rozpatrzony 2017-10-27T00:00:00 2017-10-26T00:00:00 2017-11-27T00:00:00 undefined Zastosowanie myszy z wyłączoną funkcją receptora mGlu4 na powstanie adaptacyjnych zmian w obrębie układów glutaminianergicznego, GABAergicznego oraz układów monoaminoergicznych w mózgu myszy C57BL/6J oraz roli receptora mGlu4 w efektach przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych i przedwpsychotycznych oraz uzależnieniach od opiatów undefined
01.1-63/2017 rozpatrzony 2017-10-24T00:00:00 2017-10-24T00:00:00 2017-11-09T00:00:00 undefined Zbadanie znaczenia wybiórczej degradacji białek (autofagia oraz szlak degradacji proteasomalnej) w roślinach podczas asymilacji związków mineralnych oraz adaptacji do niekorzystnych warunków środowiskowych undefined
01.1-62/2017 rozpatrzony 2017-10-23T00:00:00 2017-10-20T00:00:00 2017-11-23T00:00:00 undefined Hodowla i utrzymanie myszy wykorzystywanych w ramach zamkniętego użycia GMO undefined
01.1-61/2017 rozpatrzony 2017-10-23T00:00:00 2017-10-20T00:00:00 2017-11-23T00:00:00 undefined Wykorzystanie myszy BALB/c nude w celu oceny aktywności przeciwbiałaczkowej związków wiodących w badaniach in vivo w mysim modelu po ksenotransplantacji komórek ludzkiej białaczki. undefined
01.1-60/2017 rozpatrzony 2017-10-23T00:00:00 2017-10-20T00:00:00 2017-11-09T00:00:00 undefined Ocena funkcji określonych miRNA w indukcji odpowiedzi immunologicznej w patogenezie autoimmunizacyjnych chorób demielinizacyjnych na przykładzie mysiego modelu stwardnienia rozsianego - EAE (doświadczalnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego) undefined
01.1-59/2017 rozpatrzony 2017-10-17T00:00:00 2017-10-16T00:00:00 2017-11-09T00:00:00 undefined Określenie stopnia mobilizacji myszy z defektem kinazy sfingozyny typu 1 i 2 (SphK1/2) undefined
01.1-58/2017 rozpatrzony 2017-10-12T00:00:00 2017-10-11T00:00:00 2017-10-23T00:00:00 undefined Badanie roli kinazy sfingozyny 1 (Sphk1) w rozwoju dysfunkcji naczyniowej i nadciśnienia indukowanych angiotensyną II poprzez badania nad myszami z globalną i tkankowo-specyficzną delecją Sphk1 undefined
01.1-57/2017 rozpatrzony 2017-10-02T00:00:00 2017-09-28T00:00:00 2017-10-16T00:00:00 undefined Wykorzystanie transgenicznej linii myszy E3L.CETP w celu zrozumienia zachodzących mechanizmów oraz poznania roli dysfunkcji śródbłonka w patogenezie chorób układu krążenia, w tym miażdżycy, jak również w patogenezie chorób metabolicznych undefined
01.1-56/2017 rozpatrzony 2017-09-25T00:00:00 2017-09-21T00:00:00 2017-10-16T00:00:00 undefined Ocena znaczenia interleukiny 6 (IL-6) w procesach fizjologicznych u młodych zwierząt oraz w procesie starzenia ze szczególnym uwzględnieniem ośrodkowego układu nerwowego oraz układu krążenia u myszy pozbawionych funkcjonalnego genu IL-6 w porównaniu do zwierząt niemodyfikowanych genetycznie (Szczep myszy C57BL/6J) undefined
01.1-55/2017 rozpatrzony 2017-09-11T00:00:00 2017-09-08T00:00:00 2017-10-16T00:00:00 undefined Konstrukcja i analiza genetycznie zmodyfikowanego lnu wzbogaconego w PHA (polihydroksyalkanolany) undefined