Początek strony

Dane z rejestru zamkniętego użycia GMO za 2018 rok

Dane z rejestru zamkniętego użycia GMO za 2018 rok

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 5 lutego 2020, 09:28
  • Dane na dzień: 5 lutego 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Numer wniosku Status Data upublicznienia Data zgłoszenia Data decyzji Data obowiązuje do Tytuł wniosku Wnioskodawca
01.1-73/2018 rozpatrzony 21-12-2018 21-12-2018 19-02-2019 Badanie fizjologicznych funkcji białka APP i produktów jego proteolizy w układzie węchowym Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
01.1-72/2018 rozpatrzony 11-12-2018 10-12-2018 12-02-2019 Zbadanie roli chitynazy CHIT1 w rozwoju przewlekłych chorób płuc takich jak idiopatyczne włóknienie płuc, sarkoidoza i astma z wykorzystaniem modeli in vivo z użyciem myszy Chitl-/- Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
01.1-71/2018 rozpatrzony 07-12-2018 06-12-2018 12-02-2019 Określenie roli, jaką pełni białko MCPIP1 w aktywacji i uszkodzeniu komórek śródbłonka w patogenezie niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby (NAFLD) Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
01.1-70/2018 rozpatrzony 05-12-2018 04-12-2018 19-12-2018 Funkcjonalna analiza wybranych genów kodujących: 1) białka szlaku ubikwitynowo-proteasomalnego, 2) białka Argonautę, 3) elementów szlaków transdukcji indukowanych przez światło, reaktywne formy tlenu (ROS) i hormony roślinne, 4) szlaków metabolicznych ROS i hormonów roślinnych oraz 5) białka regulatorowe programowanej śmierci komórki (PCD), podczas światło-zależnego kiełkowania nasion Arabidopsis thaliana obarczonych różną głębokością spoczynku
01.1-69/2018 rozpatrzony 29-11-2018 28-11-2018 28-01-2019 Analiza ekspresji oraz funkcji genów w komórkach Purkiniego móżdżku myszy.
01.1-68/2018 rozpatrzony 21-11-2018 20-11-2018 19-12-2018 Badanie funkcji szlaku sygnałowego Notch jako regulatora w indukcji bądź hamowaniu organogenezy z wykorzystaniem danio pręgowanego {Danio rerio) jako modelu zwierzęcego.
01.1-67/2018 rozpatrzony 13-11-2018 09-11-2018 27-12-2018 Badnia prowadzone w celu zrozumienia mechanizmów regulacji metabolizmu tłuszczu odpowiedzi na stres zimna oraz adaptacji do warunków chłodu w organizmie w modelowym organizmie C. elegans.
01.1-66/2018 rozpatrzony 07-11-2018 06-11-2018 21-12-2018 Badania roli podtypów receptora alfai-adrenergicznego w mechanizmach depresji i mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych
01.1-65/2018 rozpatrzony 30-10-2018 29-10-2018 13-12-2018 Wykorzystanie mysich modeli transgenicznych do badań układu odpornościowego w przebiegu zapalenia sterylnego oraz infekcji bakteryjnych w celu ujawnienia mechanizmów immunologicznych mogących w przyszłości posłużyć jako cele w diagnostyce leczenia chorób ludzi
01.1-64/2018 rozpatrzony 19-10-2018 18-10-2018 15-11-2018 Badnia prowadzone w celu poznania funkcji różnych genów rzodkiewnika {Arabidopsis thaliana) biorących udział w interakcji z mątwikiem burakowym (Heterodera schachtii.
01.1-63/2018 rozpatrzony 11-10-2018 10-10-2018 23-11-2018 Badanie plastyczności i heterogenności komórek nowotworowych
01.1-62/2018 rozpatrzony 02-10-2018 01-10-2018 16-11-2018 Badania molekularnych podstaw plastyczności synaptycznej
01.1-61/2018 rozpatrzony 02-10-2018 01-10-2018 13-11-2018 Utrzymywanie hodowli myszy zmienionych genetycznie do badań neurobiologicznych
01.1-60/2018 rozpatrzony 02-10-2018 01-10-2018 13-11-2018 Badanie plastyczności synaps hamujących przy użyciu wybranych szczepów myszy z modyfikacjami genetycznymi
01.1-59/2018 rozpatrzony 28-09-2018 27-09-2018 16-11-2018 Określenie współzależności pomiędzy składem mikrobiomu przewodu pokarmowego a statusem komórek układu immunologicznego u myszy zdrowych oraz myszy obarczonych mutacją K-Ras, a także weryfikacja hipotezy, że mikrobiota przewodu pokarmowego mogą przyspieszyć rozwój PD AC, poprzez związany z zastosowaniem transplantacji kału myszy K-Ras z PD AC do myszy K-Ras wolnych od PD AC oraz do myszy kontrolnych, Pdx-1.
01.1-58/2018 rozpatrzony 28-09-2018 28-09-2018 12-10-2018 Lokalizacja i rola białek PIN, AUX/LAX, ABCB1,4,19 w komórkach kalusa oraz wczesnych etapów pośredniej somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana w warunkach in vitro oraz wykorzystywanie roślin transgenicznych A. thaliana w ramach ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK - Biotechnologia rośli, Diagnostyka roślin genetycznie zmodyfikowanych
01.1-57/2018 rozpatrzony 27-09-2018 26-09-2018 02-11-2018 Biogeneza białek mitochondrialnych oraz wpływ komórkowej lokaliza: proteasomu na zdrowie mitochondriów w nicieniu Caenorhabditis elegans
01.1-56/2018 rozpatrzony 27-09-2018 26-09-2018 13-11-2018 Określenie wpływu poszczególnych szlaków aktywacji dopełniacza na zjawisko retencji krwiotwórczych komórek macierzystych (KKM) ze szczególnym uwzględnieniem farmakologicznej mobilizacji tych komórek z krwi obwodowej do niszy szpikowej
01.1-55/2018 rozpatrzony 25-09-2018 24-09-2018 13-11-2018 Opracowanie strategii terapeutycznych dla choroby Huntingtona oraz ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3
01.1-54/2018 rozpatrzony 25-09-2018 24-09-2018 22-10-2018 Utrzymanie hodowli zwierząt GMO