Początek strony

Odnawialne źródła energii - monitoring

Realizując ustawowy obowiązek Ministra właściwego ds. klimatu zawarty w art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), dalej: "ustawa OZE", podaje się do wiadomości, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych, informacje związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych...