Początek strony

Stan na 03.06.2020 r.

Wykaz organów opiniodawczo-doradczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 4 czerwca 2020, 08:58
  • Dane na dzień: 4 czerwca 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
1. Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2. Zespół Upraw Polowych
3. Kolegium Naukowe do spraw Jakości Produktów Żywnościowych Programu Poznaj Dobrą Żywność
4. Rada do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych
5. Zespół do spraw hodowli roślin w Polsce
6. Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin
7. Zespół do spraw ubezpieczeń w rolnictwie
8. Zespół do spraw oceny skutków regulacji
9. Krajowy Komitet do Spraw Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych
10. Komisja Konkursowa do spraw opiniowania ofert dotyczących wspierania w sferze edukacji, oświaty i wychowania realizacji zadań publicznych
11. Zespół do spraw oceny wniosków jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły lub placówki rolnicze o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu
12. Zespół do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" dla szkół, których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw rolnictwa
13. Zespół do spraw realizacji zadań wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
14. Zespół do spraw ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
15. Zespół do spraw informatyzacji w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
16. Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
17. Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
18. Grupa Zarządzająca Ewaluacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
19. Zespół do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego
20. Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
21. Komitet Audytu