Początek strony

Stan na 18.08.2020 r.

Wykaz organów opiniodawczo-doradczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 września 2020, 14:01
  • Dane na dzień: 1 września 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
1 Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2          Kolegium Naukowe do spraw Jakości Produktów Żywnościowych Programu Poznaj Dobrą Żywność
3          Rada do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych
4          Zespół do spraw hodowli roślin w Polsce
5          Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin
6          Zespół do spraw ubezpieczeń w rolnictwie
7          Zespół do spraw oceny skutków regulacji
8          Krajowy Komitet do Spraw Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych
9          Komisja Konkursowa do spraw opiniowania ofert dotyczących wspierania w sferze edukacji, oświaty i wychowania realizacji zadań publicznych
10      Zespół do spraw oceny wniosków jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły lub placówki rolnicze o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu
11      Zespół do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" dla szkół, których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw rolnictwa
12      Zespół do spraw realizacji zadań wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
13      Zespół do spraw ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
14      Zespół do spraw informatyzacji w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
15      Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
16      Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
17      Grupa Zarządzająca Ewaluacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
18      Zespół do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego
19      Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
20      Komitet Audytu
21      Rada Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej