Początek strony

Stan na 29.06.2021 r. (korekta)

Wykaz organów opiniodawczo-doradczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  • Poziom otwartości danych: 4
  • Data udostępnienia: 29 czerwca 2021, 11:54
  • Dane na dzień: 29 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Lp. Nazwa organu
1 Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2 Kolegium Naukowe do spraw Jakości Produktów Żywnościowych Programu Poznaj Dobrą Żywność
3 Rada do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych
4 Zespół do spraw hodowli roślin w Polsce
5 Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin
6 Zespół do spraw ubezpieczeń w rolnictwie
7 Zespół do spraw oceny skutków regulacji
8 Krajowy Komitet do Spraw Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych
9 Komisja Konkursowa do spraw opiniowania ofert dotyczących wspierania w sferze edukacji, oświaty i wychowania realizacji zadań publicznych
10 Zespół do spraw oceny wniosków jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły lub placówki rolnicze o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu
11 Zespół do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" dla szkół, których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw rolnictwa
12 Zespół do spraw realizacji zadań wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
13 Zespół do spraw ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
14 Zespół do spraw informatyzacji w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
15 Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
16 Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
17 Grupa Zarządzająca Ewaluacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
18 Zespół do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego
19 Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
20 Komitet Audytu