Początek strony

Struktura dochodów miasta Gdańska w latach 2004 - 2017

Plik zawiera kolumny: Udziały w podatkach, Dotacje na zadania własne, Subwencje, Wpływy z podatków i opłat lokalnych, Dochody realizowane przez jednostki budżetowe, Dochody z mienia komunalnego, Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, Pozostałe dochody
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 1 sierpnia 2018, 07:51
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego