Początek strony

Dane dotyczące jakości powietrza ze stacji pomiarowych ARMAAG

W serwisie ARMAAG udostępniane są informacje o stanie powietrza atmosferycznego w Aglomeracji Gdańskiej pozyskane w czasie rzeczywistym z sieci pomiarów automatycznych. Wyniki pomiarów odnoszone są do wymaganych czasów uśredniania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 227, poz.1485) w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 19 września 2019, 08:10
  • Częstotliwość importu: codziennie
  • Data ostatniego importu: 23 października 2021, 03:00
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego