Początek strony

Pomoc De Minimis w 2019 roku - podstawy prawne

Pomoc De Minimis w 2019 roku - podstawy prawne.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 sierpnia 2021, 06:21
  • Dane na dzień: 18 sierpnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Podstawa prawna Wartość pomocy w 2018 r. [mln zł] Wartość pomocy w 2019 r. [mln zł] Udział [%] 2018 rok Udział [%] 2019 rok
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1 683,5 1 852,4 29,32 31,68
ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 1 541,9 1 349,8 26,86 23,09
ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne 477,6 579,7 8,32 9,91
ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 257,2 422,2 4,48 7,22
ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 687,0 295,6 11,97 5,06
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 177,5 229,0 3,09 3,92
ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - 213,1 - 3,64
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 189,0 184,2 3,29 3,15
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 153,9 155,2 2,68 2,65
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 98,1 96,4 1,71 1,65
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 77,8 83,3 1,36 1,42
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 48,2 79,4 0,84 1,36
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 78,9 75,4 1,38 1,29
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 48,1 46,3 0,84 0,79
pozostałe akty prawne 222,9 185,0 3,88 3,16