Początek strony

STRATEG - System monitorowania rozwoju

STRATEG to publicznie dostępny system bazodanowy stworzony na potrzeby programowania, monitorowania i ewaluacji polityki rozwoju. Jego podstawę stanowią wskaźniki służące do monitorowania realizacji strategii obowiązujących w Polsce (na poziomie krajowym, ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w Unii Europejskiej (strategia Europa 2020). Uzupełnieniem szerokiego zestawu danych liczbowych są definicje...

Sortuj według: