Jednostki, którym przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwoty tych dotacji

Beneficjenci dotacji celowych służących ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz podtrzymywaniu i rozwojowi języka regionalnego, przyznawanych przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych

Słowa kluczowe: mniejszości narodowe, mniejszości etniczne, język regionalny, dotacje celowe

Dane

Sortuj według: