Początek strony

Klasyfikacja zawodów i specjalności

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw pracy.

Słowa kluczowe: mpips, klasyfikacja zawodów, klasyfikacja specjalności

Sortuj według: