Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (94),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Przedszkola, szkoły i obwody szkolne miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: szkoły podstawowe, placówki wychowania przedszkolnego, obwód szkolny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 października 2021, 07:57
Place zabaw miasta Kołobrzeg
Dostawca danych:Urząd Miasta Kołobrzeg
Słowa kluczowe: plac zabaw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2021, 10:58
Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z Rejestru z urzędu lub na wniosek UFG i objęci zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 października 2021, 09:11
Wykaz przedsiębiorców, wobec których marszałek województwa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do...
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt, wszczęcie postępowania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 października 2021, 09:10
Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i zostali objęci 3-letnim zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do tego rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, pbr, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 października 2021, 09:07
1. W celu potwierdzenia wysokiego poziomu merytorycznej działalności i znaczenia zbiorów oraz w celu ewidencjonowania muzeów spełniających te warunki, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa...
Słowa kluczowe: edukacja, kultura, dziedzictwo kulturowe, muzea, rejestry państwowe, rejestry, zabytki
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 września 2021, 09:53
Szkoły rolnicze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Słowa kluczowe: edukacja, szkoły i placówki systemu oświaty
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 13:54
Liczba uczestników różnych form zajęć pozaszkolnych według form zajęć, rodzaju zajęć (stałe lub okresowe) i według gmin
Słowa kluczowe: SIO, zajęcia pozaszkolne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 września 2021, 13:29
Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia według rodzajów tych zajęć i według gmin
Słowa kluczowe: SIO, liczba uczniów, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 września 2021, 08:20
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) rozpoczął swoją działalność 10 lutego 2011 roku. Ustanowiony program powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane...
Słowa kluczowe: finansowanie, uczelnia, instytucja szkolnictwa wyższego, konkursy ministra, jednostka naukowa, jednostka naukowa pan, nprh
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 września 2021, 14:45
Dane statystyczne dotyczące uczniów według dyscyplin sportowych w poszczególnych podmiotach (RSPO).
Słowa kluczowe: uczniowie, SIO, liczba uczniów, dyscypliny sportowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 września 2021, 13:47
Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z zajęć "wychowanie do życia w rodzinie" w poszczególnych województwach.
Słowa kluczowe: uczniowie, SIO, liczba uczniów, wychowanie do życia w rodzinie, wdż
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 września 2021, 13:13
Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego...
Słowa kluczowe: nauczyciele, liczba nauczycieli, etaty nauczycieli, liczba etatów nauczycieli, stopień awansu zawodowego, nauczyciele pełnozatrudnieni, nauczyciele niepełnozatrudnieni, nauczyciele według województw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 września 2021, 12:55
Statystyki dotyczące liczby przedsiębiorców turystycznych w podziale na lata, według województw, form zabezpieczeń, wykreślonych z Rejestru, itp.
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, zabezpieczenie finansowe, ubezpieczyciel, gwarant
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 września 2021, 15:10
Wykaz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, posiadających wpis do rejestru organizatorów szkoleń prowadzonego przez kazdego marszałka województwa
Słowa kluczowe: turystyka, uprawnienia, szkolenie, organizator szkoleń, przewodnik górski, kurs
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 września 2021, 14:23
Statystyka uprawnień przewodnika górskiego nadanych przez poszczególnych marszałków województw w układzie wojewódzkim
Słowa kluczowe: turystyka, uprawnienia, przewodnik, górski, marszałek województwa, Sudety, Beskidy, Tatry
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 września 2021, 14:21
Na podstawie przekazywanych w formie elektronicznej przez marszałków województw danych dotyczących skategoryzowanych w województwie obiektów hotelarskich na stronie internetowej ministra właściwego do...
Słowa kluczowe: hotel, obiekt hotelarski, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 września 2021, 14:19
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, zabytek nieruchomy, rejestr zabytków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 sierpnia 2021, 10:35
Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych, dla których Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych stwierdził, w drodze decyzji, spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Słowa kluczowe: Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych spełniających zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 sierpnia 2021, 10:35
Wpis obiektu do rejestru zabytków to jedna z ustawowych form prawnej ochrony zabytków. Właściciele obiektów wpisanych do rejestru zyskują określone przywileje, mają jednak także obowiązki związane z opieką...
Słowa kluczowe: dane statystyczne, NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dziedzictwo kulturowe, zabytek, MKiDN, Narodowy Instytut Dziedzictwa, rejestr zabytków, dziedzictwo, rejestr publiczny, zestawienie danych, ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, zabytek ruchomy, kolekcja, przedmioty historyczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 sierpnia 2021, 06:36