Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (105),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z Rejestru z urzędu lub na wniosek UFG i objęci zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:53
Wykaz przedsiębiorców, wobec których marszałek województwa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do...
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt, wszczęcie postępowania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:52
Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i zostali objęci 3-letnim zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do tego rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, pbr, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 10:51
Dotacje podmiotowe i celowe MKDNiS dla państwowych instytucji kultury, osób prawnych i samorządowych instytucji kultury współprowadzonych przez MKDNiS.
Słowa kluczowe: instytucje kultury, dotacje celowe, dotacje podmiotowe, mecenat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 10:22
1. W celu potwierdzenia wysokiego poziomu merytorycznej działalności i znaczenia zbiorów oraz w celu ewidencjonowania muzeów spełniających te warunki, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa...
Słowa kluczowe: edukacja, kultura, dziedzictwo kulturowe, muzea, rejestry państwowe, rejestry, zabytki
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 07:03
Ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury. Podmioty tworzące instytucje kultury zwane są organizatorami. Instytucja kultury...
Słowa kluczowe: instytucje kultury, kultura, rejestry
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 czerwca 2021, 12:53
Rejestr fundacji nadzorowanych przez MKDNiS.
Słowa kluczowe: kultura, fundacja, rejestry
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 czerwca 2021, 12:40
Rejestr umów dotacyjnych zawartych przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu cz. 25, FRKF, FZSdU.
Słowa kluczowe: dotacje, turystyka, sport, rejestr umów, budżet państwa, umowa, 2017, fundusz rozwoju kultury fizycznej, 2014, 2015, 2016, 2018, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 czerwca 2021, 09:11
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych w określonej dyscyplinie
Słowa kluczowe: uprawnienia do nadawania stopnia naukowego, wspol
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 czerwca 2021, 10:36
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
Zestawienie prezentujące finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Słowa kluczowe: sport, fundusz rozwoju kultury fizycznej, sport dzieci i młodzieży, finansowanie zadań, sport osób niepełnosprawnych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 kwietnia 2021, 13:23
Dysponowanie środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Słowa kluczowe: FRKF, fundusz rozwoju kultury fizycznej, dysponowanie środkami
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 kwietnia 2021, 13:21
Statystyki dotyczące liczby przedsiębiorców turystycznych w podziale na lata, według województw, form zabezpieczeń, wykreślonych z Rejestru, itp.
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, zabezpieczenie finansowe, ubezpieczyciel, gwarant
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 lutego 2021, 13:58
Statystyka uprawnień przewodnika górskiego nadanych przez poszczególnych marszałków województw w układzie wojewódzkim
Słowa kluczowe: turystyka, uprawnienia, przewodnik, górski, marszałek województwa, Sudety, Beskidy, Tatry
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 lutego 2021, 11:06
Wykaz organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, posiadających wpis do rejestru organizatorów szkoleń prowadzonego przez kazdego marszałka województwa
Słowa kluczowe: turystyka, uprawnienia, szkolenie, organizator szkoleń, przewodnik górski, kurs
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 lutego 2021, 11:04
Na podstawie przekazywanych w formie elektronicznej przez marszałków województw danych dotyczących skategoryzowanych w województwie obiektów hotelarskich na stronie internetowej ministra właściwego do...
Słowa kluczowe: hotel, obiekt hotelarski, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 lutego 2021, 11:02
Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z nauczania domowego w poszczególnych województwach.
Słowa kluczowe: uczniowie, SIO, system informacji oświatowej, nauczanie domowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 09:24
Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego...
Słowa kluczowe: nauczyciele, liczba nauczycieli, etaty nauczycieli, liczba etatów nauczycieli, stopień awansu zawodowego, nauczyciele pełnozatrudnieni, nauczyciele niepełnozatrudnieni, nauczyciele według województw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 08:41