Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (87),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).
Słowa kluczowe: uczeń, szkoła, SIO
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 lipca 2021, 09:42
Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z Rejestru z urzędu lub na wniosek UFG i objęci zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 lipca 2021, 09:23
Wykaz przedsiębiorców, wobec których marszałek województwa wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru i zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do...
Słowa kluczowe: biuro podróży, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rotipt, centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, ceotipt, wszczęcie postępowania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 lipca 2021, 09:22
Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru i zostali objęci 3-letnim zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do tego rejestru.
Słowa kluczowe: biuro podróży, pbr, organizator turystyki, rejestr, pośrednik turystyczny, zakaz wykonywania działalności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 lipca 2021, 09:21
Zestawienie prezentujące finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Słowa kluczowe: sport, fundusz rozwoju kultury fizycznej, sport dzieci i młodzieży, finansowanie zadań, sport osób niepełnosprawnych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lipca 2021, 10:34
1. W celu potwierdzenia wysokiego poziomu merytorycznej działalności i znaczenia zbiorów oraz w celu ewidencjonowania muzeów spełniających te warunki, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa...
Słowa kluczowe: edukacja, kultura, dziedzictwo kulturowe, muzea, rejestry państwowe, rejestry, zabytki
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 lipca 2021, 13:06
Zestawienie zawiera dane o liczbie uczniów uczących się języka mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego oraz liczbie szkół, w których odbywa się nauka języka mniejszości narodowych, etnicznych...
Słowa kluczowe: język regionalny, mniejszości narodowe, liczba uczniów, języki mniejszości narodowych, języki mniejszości etnicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 lipca 2021, 13:24
Zestawienie zawiera dane o liczbie wypadków w szkołach i placówkach oświatowych w podziale na typ szkoły/placówki, województwa oraz miejsce wypadku, przyczynę, rodzaj zajęć, w czasie których wypadek miał...
Słowa kluczowe: oświata, wypadki, szkoły i placówki oświatowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 13:20
Zestawienie zawiera dane o absolwentach (w tym z wyszczególnieniem dziewcząt) według typów szkół, kategorii uczniów i województw. Absolwentów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zaliczono do...
Słowa kluczowe: absolwenci, płeć absolwentów, absolwenci wg typów szkół
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 13:11
Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego...
Słowa kluczowe: nauczyciele, liczba nauczycieli, etaty nauczycieli, liczba etatów nauczycieli, stopień awansu zawodowego, nauczyciele pełnozatrudnieni, nauczyciele niepełnozatrudnieni, nauczyciele według województw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 13:02
Liczba pomieszczeń i ich powierzchnia w szkołach i placówkach oświatowych, liczba urządzeń rekreacyjno-sportowych, powierzchnia terenów sportowych i gruntów oraz rodzaje obiektów na powierzchni terenów...
Słowa kluczowe: SIO, pomieszczenia, boiska sportowe, tereny sportowe, grunty, urządzenia rekreacyjno-sportowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 12:19
Liczba uczniów cudzoziemców według gmin
Słowa kluczowe: cudzoziemcy, SIO, liczba uczniów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 11:41
Tabele zawierają dane dotyczące liczby uczniów uczących się języka obcego (jako obowiązkowego lub dodatkowego) zebrane w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30.09 danego roku. Zastosowano...
Słowa kluczowe: uczeń, języki obce, nauka języków obcych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 11:28
Zestawienie zawiera dane o liczbie uczniów według klas w podziale na typy szkół, kategorię uczniów (młodzież/dorośli) oraz województwa. Dane opracowano na podstawie spisów SIO stan na 30.09. danego roku.
Słowa kluczowe: uczeń, liczba uczniów, uczniowie według klas, klasy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 11:22
Tabele zawierają dane dotyczące liczby uczniów według wieku zebrane w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30.09 danego roku. Zastosowano podział na województwa, kategorię uczniów w szkołach:
Słowa kluczowe: uczeń, wiek uczniów, uczniowie według wieku
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 11:19
Zestawienie zawiera dane dotyczące placówek wychowania przedszkolnego oraz dzieci do nich uczęszczających według wieku i płci dzieci, położenia placówki (miasto/wieś) i województw.
Słowa kluczowe: przedszkola, przedszkolaki, dzieci w wychowaniu przedszkolnym, dzieci w przedszkolach, wychowanie przedszkolne, placówki wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, zerówki, liczba miejsc w przedszkolach, przedszkola na wsi, przedszkola w mieście, wiek dzieci w przedszkolach, dzieci w przedszkolach według wieku
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 11:13
Zestawienie zawiera dane o uczniach i o liczbie szkół w podziale na typ szkoły, rodzaj organu prowadzącego, publiczność, kategorię uczniów oraz województwa. Ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia...
Słowa kluczowe: uczeń, szkoła, liczba szkół, liczba uczniów, organy prowadzące, typ szkoły
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 11:09
Liczba uczniów i oddziałów wg specyfiki oddziałów (między innymi oddziały ogólnodostepne, specjalne, integracyjne, sportowe, dwujęzyczne). Dane dla szkół jednostkowo.
Słowa kluczowe: uczniowie, SIO, specyfika oddziałów, oddział klasy, oddziały
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 10:54
Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z nauczania domowego w poszczególnych województwach.
Słowa kluczowe: uczniowie, SIO, system informacji oświatowej, nauczanie domowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 10:19
Zestawienie zawiera dane o liczbie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w podziale na rodzaj niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego, ze względu na które zostało...
Słowa kluczowe: uczeń, liczba uczniów, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawni, uczniowie niepełnosprawni
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 10:09