Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (131),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Rejestr fundacji, dla których Minister Klimatu i Środowiska (do 6 października 2020 r. osobno Minister Klimatu i Minister Środowiska) został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, środowisko, Minister Klimatu, ochrona środowiska, fundacja, ngo, trzeci sektor, klimat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 lipca 2021, 08:21
Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP) zawiera: dane o punktach badawczych; wyniki pomiarów zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł (najstarsze z roku 1966 r.); wyniki oznaczeń...
Słowa kluczowe: geologia, hydrogeologia, wody podziemne, monitoring
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 lipca 2021, 14:20
Baza zawiera informacje o zasobach o zasobach złóż kamieni budowlanych oraz możliwościach ich wykorzystania, zawiera również zdjęcia skał i kamieniołomów.
Słowa kluczowe: geologia, kamienie budowlane, kamieniołomy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 lipca 2021, 12:28
Wykaz podmiotów kwalifikowanych, utworzony zgodnie z art. 49 c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Słowa kluczowe: geologia, ropa naftowa, gaz ziemny, wykaz podmiotów kwalifikowanych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 lipca 2021, 08:42
Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Słowa kluczowe: geologia, wody termalne, minister środowiska, zestawienia koncesji, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 lipca 2021, 08:41
Wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza emitowanych z indywidualnych źródeł ciepła
Słowa kluczowe: emisja zanieczyszczeń
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 11:10
Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane. Rodzaje instalacji określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących...
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, środowisko, instalacje, pozwolenia zintegrowane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 lipca 2021, 11:32
Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w...
Słowa kluczowe: środowisko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 12:12
Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest zbiorem informacji przestrzennej powstałym na potrzeby wyznaczenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące...
Słowa kluczowe: powódź, zagrożenie powodziowe, WORP
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 11:12
Mapy ryzyka powodziowego – potencjalne negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi oraz wartości potencjalnych strat powodziowych dla scenariuszy 10%, 1% i 0.2%. Zestawy danych zawierają: użytkowanie terenu...
Słowa kluczowe: powódź, zagrożenie powodziowe, MRP, ryzyko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 10:47
Mapy zagrożenia powodziowego z głębokością wody i mapy zagrożenia powodziowego z prędkością przepływu wody dla scenariuszy 10%, 1% i 0.2% oraz całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Zestawy...
Słowa kluczowe: zagrożenia, powódź, zagrożenie powodziowe, MZP
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lipca 2021, 10:20
Zbiór prezentuje granice jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (granice: Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządów Zlewni, Nadzorów Wodnych).
Słowa kluczowe: KZGW, PGWWP, RZGW, zz, NW
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 08:33
Program priorytetowy "Czyste powietrze"
Słowa kluczowe: czyste powietrze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 08:22
MPHP10k przedstawia sieć hydrograficzną Polski oraz fragmenty dorzecza Odry i dorzecza Wisły leżące poza jej granicami w układzie współrzędnych PUWG 1992. Na podstawie MPHP10k wyznacza się granice jednostek...
Słowa kluczowe: zlewnia, MPHP, hydrografia, jeziora, rzeki, zlewnia rzeczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 07:51
Umowy zawarte przez NFOŚiGW w ramach programu "Edukacja ekologiczna" i "Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"
Słowa kluczowe: umowa, inicjatywy obywatelskie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 07:07
Program priorytetowy "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków komunalnych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 czerwca 2021, 07:04
Zadaniem systemu MIDAS jest gromadzenie i udostępnianie informacji o złóżach, obszarach górniczych i terenach górniczych oraz umożliwienie gromadzenia informacji o koncesjach. System stanowi wsparcie...
Słowa kluczowe: geologia, złoża, surowce
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2021, 11:02
Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) stanowi narzędzie wspierające proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. w Rzeczypospolitej...
Słowa kluczowe: hydrografia, woda, Ramowa Dyrektywa Wodna, RDW, JCW
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 czerwca 2021, 09:20
W Bazie Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) znajduje się ponad 404 000 otworów wiertniczych w tym: 308 120 otworów wiertniczych zlokalizowanych na obszarach Atlasów geologiczno-inżynierskich, 19...
Słowa kluczowe: otwory wiertnicze, geologia-inżynierska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 czerwca 2021, 09:10
Baza danych geologiczno-inżynierskich - właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów i skał (BDGI-WFM) gromadzi dane o właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntów oraz skał występujących na obszarze...
Słowa kluczowe: geologia-inżynierska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 czerwca 2021, 08:54