Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (123),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

W Bazie Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI) znajduje się ponad 404 000 otworów wiertniczych w tym: 308 120 otworów wiertniczych zlokalizowanych na obszarach Atlasów geologiczno-inżynierskich, 19...
Słowa kluczowe: otwory wiertnicze, geologia-inżynierska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 15:17
Baza danych geologiczno-inżynierskich - właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów i skał (BDGI-WFM) gromadzi dane o właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntów oraz skał występujących na obszarze...
Słowa kluczowe: geologia-inżynierska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 14:37
Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w...
Słowa kluczowe: środowisko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 czerwca 2021, 11:21
Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Słowa kluczowe: geologia, wody termalne, minister środowiska, zestawienia koncesji, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 czerwca 2021, 11:34
Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin zawiera informacje dotyczące otworów i źródeł, w których ujęto wody zaliczone do leczniczych, termalnych i solanek. Gromadzone w bazie informacje obejmują...
Słowa kluczowe: geologia, szczawa, analiza wód, balneologia, hydrogeologia, wody termalne, wody podziemne, wody mineralne, wody lecznicze, woda potencjalnie lecznicza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 czerwca 2021, 16:00
Rejestr Obszarów Górniczych (ROG) stanowi szczegółową ewidencję obszarów i terenów górniczych wyznaczonych w Polsce. Prowadzony jest w księgach rejestrowych oraz w aktualizowanej na bieżąco, ogólnodostępnej...
Słowa kluczowe: geologia, złoża, obszary górnicze, tereny górnicze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 czerwca 2021, 15:24
Zadaniem systemu MIDAS jest gromadzenie i udostępnianie informacji o złóżach, obszarach górniczych i terenach górniczych oraz umożliwienie gromadzenia informacji o koncesjach. System stanowi wsparcie...
Słowa kluczowe: geologia, złoża, surowce
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 czerwca 2021, 13:26
Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi...
Słowa kluczowe: geologia, mapa geologiczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 czerwca 2021, 09:55
Monitoring hałasu prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem funkcjonowania podsystemu jest zapewnienie informacji dla...
Słowa kluczowe: ocena stanu, stan środowiska, ochrona środowiska, wskaźniki, hałas, monitoring hałasu, przekroczenia, uciążliwość, mapa akustyczna, stan akustyczny, hałas drogowy, hałas kolejowy, klimat akustyczny, oddziaływanie akustyczne, hałas przemysłowy, długookresowy średni poziom dźwięku, równoważny poziom dźwięku, raport, środowisko, monitoring, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 maja 2021, 08:52
Wykaz podmiotów kwalifikowanych, utworzony zgodnie z art. 49 c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Słowa kluczowe: geologia, ropa naftowa, gaz ziemny, wykaz podmiotów kwalifikowanych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 maja 2021, 14:38
Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w...
Słowa kluczowe: skażenie, monitoring radiacyjny, sytuacja radiacyjna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2021, 12:14
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
Interfejs API portalu "Jakość Powietrza" GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza zgromadzonych w bazie JPOAT 2.0. Poniższa lista opisuje usługi sieciowe udostępnione w ramach interfejsu...
Słowa kluczowe: api, środowisko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, Państwowy Monitoring Środowiska, jakość powietrza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 kwietnia 2021, 17:25
Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzony jest w ramach państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomiary prowadzone są przez wojewódzkich...
Słowa kluczowe: środowisko, monitoring, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, pola elektromagnetyczne, PEM, monitoring pól elektromagnetycznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 kwietnia 2021, 08:33
Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, środowisko, instalacje, pozwolenia zintegrowane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 kwietnia 2021, 09:28
Rejestr fundacji, dla których Minister Klimatu i Środowiska (do 6 października 2020 r. osobno Minister Klimatu i Minister Środowiska) został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, środowisko, Minister Klimatu, ochrona środowiska, fundacja, ngo, trzeci sektor, klimat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 kwietnia 2021, 10:54
Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223), w związku z niedopełnieniem obowiązku polegającego...
Słowa kluczowe: EU ETS, Ministerstwo Klimatu, środowisko, zawieszenie uprawnień, system handlu uprawnieniami, instalacje
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 marca 2021, 13:04
Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej...
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, halony, substancje, nowe substancje, substancje kontrolowane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 08:54