Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (134),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wykaz podmiotów kwalifikowanych, utworzony zgodnie z art. 49 c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Słowa kluczowe: geologia, ropa naftowa, gaz ziemny, wykaz podmiotów kwalifikowanych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 września 2021, 07:53
Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Słowa kluczowe: geologia, wody termalne, minister środowiska, zestawienia koncesji, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 września 2021, 07:52
Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej...
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, halony, substancje, nowe substancje, substancje kontrolowane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 10:55
Dane dotyczące stanu sanitarnego jakości wody przeznaczonej do spożycia
Słowa kluczowe: jakość wody, woda do spożycia, wodociąg, woda do picia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 września 2021, 13:41
Dane dotyczące stanu sanitarnego pływalni
Słowa kluczowe: pływalnia, basen
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 września 2021, 13:40
Dane dotyczące stanu sanitarnego kąpielisk
Słowa kluczowe: klasyfikacja, kąpieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 września 2021, 13:39
Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w...
Słowa kluczowe: środowisko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 września 2021, 12:54
Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r.  Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) - udostępniane są sprawozdania z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) . Materiał...
Słowa kluczowe: MGMiŻŚ, oczyszczanie ścieków komunalnych, PGWWP, ścieki komunalne, sprawozdania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 września 2021, 13:09
Mapy ryzyka powodziowego – potencjalne negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi oraz wartości potencjalnych strat powodziowych dla scenariuszy 10%, 1% i 0.2%. Zestawy danych zawierają: użytkowanie terenu...
Słowa kluczowe: powódź, zagrożenie powodziowe, MRP, ryzyko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 sierpnia 2021, 11:17
Mapy zagrożenia powodziowego z głębokością wody i mapy zagrożenia powodziowego z prędkością przepływu wody dla scenariuszy 10%, 1% i 0.2% oraz całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Zestawy...
Słowa kluczowe: zagrożenia, powódź, zagrożenie powodziowe, MZP
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 sierpnia 2021, 11:08
Powiadomienia o zdarzeniach radiacyjnych w kraju w 2020 r.
Słowa kluczowe: ochrona radiologiczna, ochrona środowiska, ochrona powietrza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 sierpnia 2021, 14:29
Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w...
Słowa kluczowe: skażenie, monitoring radiacyjny, sytuacja radiacyjna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 sierpnia 2021, 13:13
Zbiór prezentuje granice jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (granice: Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządów Zlewni, Nadzorów Wodnych).
Słowa kluczowe: KZGW, PGWWP, RZGW, zz, NW
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 sierpnia 2021, 12:11
MPHP10k przedstawia sieć hydrograficzną Polski oraz fragmenty dorzecza Odry i dorzecza Wisły leżące poza jej granicami w układzie współrzędnych PUWG 1992. Na podstawie MPHP10k wyznacza się granice jednostek...
Słowa kluczowe: zlewnia, MPHP, hydrografia, jeziora, rzeki, zlewnia rzeczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 sierpnia 2021, 12:06
Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest zbiorem informacji przestrzennej powstałym na potrzeby wyznaczenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące...
Słowa kluczowe: powódź, zagrożenie powodziowe, WORP
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 sierpnia 2021, 11:39
Rejestr poważnych awarii spełniających kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora...
Słowa kluczowe: środowisko, rejestr, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, poważne awarie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 sierpnia 2021, 07:52
Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych, dla których Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych stwierdził, w drodze decyzji, spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Słowa kluczowe: Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych spełniających zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 sierpnia 2021, 10:35
Bank Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz jego zmianach. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska...
Słowa kluczowe: lasy, XML, HTML, PDF
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 sierpnia 2021, 07:47
Rejestr fundacji, dla których Minister Klimatu i Środowiska (do 6 października 2020 r. osobno Minister Klimatu i Minister Środowiska) został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, środowisko, Minister Klimatu, ochrona środowiska, fundacja, ngo, trzeci sektor, klimat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 lipca 2021, 08:21
Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP) zawiera: dane o punktach badawczych; wyniki pomiarów zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł (najstarsze z roku 1966 r.); wyniki oznaczeń...
Słowa kluczowe: geologia, hydrogeologia, wody podziemne, monitoring
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 lipca 2021, 14:20