Początek strony

Dane

Pobierz metadane: Pobierz RDF Pobierz CSV

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (122),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wykaz podmiotów kwalifikowanych, utworzony zgodnie z art. 49 c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Słowa kluczowe: geologia, ropa naftowa, gaz ziemny, wykaz podmiotów kwalifikowanych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021, 14:49
Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Słowa kluczowe: geologia, wody termalne, minister środowiska, zestawienia koncesji, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021, 14:28
Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w...
Słowa kluczowe: środowisko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 kwietnia 2021, 12:40
Rejestr fundacji, dla których Minister Klimatu i Środowiska (do 6 października 2020 r. osobno Minister Klimatu i Minister Środowiska) został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, środowisko, Minister Klimatu, ochrona środowiska, fundacja, ngo, trzeci sektor, klimat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 kwietnia 2021, 10:54
Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223), w związku z niedopełnieniem obowiązku polegającego...
Słowa kluczowe: EU ETS, Ministerstwo Klimatu, środowisko, zawieszenie uprawnień, system handlu uprawnieniami, instalacje
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 marca 2021, 13:04
Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w...
Słowa kluczowe: skażenie, monitoring radiacyjny, sytuacja radiacyjna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 marca 2021, 11:56
Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej...
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, halony, substancje, nowe substancje, substancje kontrolowane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 08:54
Nigdy nie zgłoszono awarii związanych z użyciem GMO i GMM. Awaria – wg ustawy o GMM i GMO - rozumie się przez to każde niezamierzone uwolnienie mikroorganizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska...
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, GMO, organizmy genetycznie zmodyfikowane, awaria
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 lutego 2021, 10:20
Art. 6b [Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej] 1. Tworzy się Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej. 2. Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci...
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, GMO, rejestr GMO
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 lutego 2021, 10:10
Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych Dz.U. z 2017 r. poz. 2134, ze zm. [Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych] 1. Tworzy się Rejestr Zamkniętego...
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, GMO, zamknięte użycie GMO
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 lutego 2021, 10:08
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, uchwały, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Słowa kluczowe: meteorologia, ochrona środowiska, temperatura powietrza, opad, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 13:51
Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Słowa kluczowe: ozon, stężenia, monitoring
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 13:49
Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Słowa kluczowe: stężenia, monitoring, pm2.5
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 13:48
Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Słowa kluczowe: stężenia, monitoring, pm10
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 13:46
Monitoring wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia...
Słowa kluczowe: raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, promieniowanie, radioaktywność, skażenia promieniotwórcze, radiacja, opad całkowity, promieniowanie gamma, aerozole, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:31
Monitoring stężenia 137 - Cs w glebie prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest kontynuacja systematycznego...
Słowa kluczowe: raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, skażenie, promieniowanie jonizujące, gleby, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, promieniowanie, radioaktywność, radionuklidy, stężenia 137Cs, izotopy promieniotwórcze, metoda spektrometryczna, stan radiologiczny, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:14
Rejestr Instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego,
Słowa kluczowe: instalacja, środowisko, rejestr, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zezwolenia wstępne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:01
Monitoring jakości powietrza jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program pomiarowy realizowany przez wojewódzkich inspektorów...
Słowa kluczowe: środowisko, monitoring, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, powietrze, jakość powietrza, monitoring powietrza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 12:26
Monitoring stanu warstwy ozonowej nad Polską oraz natężenia promieniowania UV-B prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Słowa kluczowe: raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, ozon, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, warstwa ozonowa, natężenia, promieniowanie UV-B, profil ozonowy, promieniowanie UV, natężenie promieniowania, indeks UV, atmosfera, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 11:53