Początek strony

Dane

Pobierz metadane: Pobierz RDF Pobierz CSV

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (46),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem...
Słowa kluczowe: telekomunikacja, rejestr, działalność telekomunikacyjna, przedsiębiorca telekomunikacyjny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 marca 2021, 08:42
Baza stanowi informację o realizacji w gminach obowiązku wynikającego z art. 19-20 ustawy – Prawo energetyczne, które nakłada na gminy obowiązek przygotowania dokumentu planistycznego w odniesieniu do...
Słowa kluczowe: gmina, gmina miejska, gmina wiejska, energetyka, planowanie, planowanie energetyczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 marca 2021, 06:59
Zestawienie zawiera podstawowe informacje dotyczące: • Krajowego systemu elektroenergetycznego (tabl. 1): moc zainstalowana i osiągalna na koniec roku; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; wielkość produkcji...
Słowa kluczowe: elektroenergetyka, ciepłownictwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:35
Zestawienie zawiera bilanse podstawowych nośników energii (w jednostkach naturalnych) oraz syntetyczny bilans energii (w PJ): • bilans energii wg nośników: dla poszczególnych nośników energii (węgiel...
Słowa kluczowe: paliwo, energia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:34
Zestawienie zawiera dane na temat: energii elektrycznej: moc zainstalowana i osiągalna (w tym OZE), produkcja (w tym OZE) oraz ciepła: produkcja ogółem oraz wg elektrowni i elektrociepłowni zawodowych...
Słowa kluczowe: energia elektryczna, ciepło
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:31
Zestawienie zawiera informacje na temat: • Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE. • Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •...
Słowa kluczowe: energia elektryczna, energetyka, efektywność energetyczna, emisja zanieczyszczeń
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:28
Dane wstępne na temat: produkcji energii elektrycznej, mocy elektrycznej zainstalowanej i osiągalnej wg stanu na koniec grudnia, zużycia paliw podstawowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
Słowa kluczowe: energia elektryczna, energia odnawialna, OZE, odnawialne źródła energii, produkcja i zużycie energii elektrycznej, elektrownie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:22
Zbiór stanowi uzupełnienie publikacji pn. Zużycie energii w gospodarstwach domowych wydawanej co 3 lata: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/ Zawiera informacje o zużyciu...
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, energia elektryczna, ciepło, energia odnawialna, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:19
Materiał zawiera dane zamieszczone w zał. 1 i 2 Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), który został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu w dniu 18...
Słowa kluczowe: emisje, OZE, efektywność energetyczna, klimat, energia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 lutego 2021, 08:42
Baza zawiera firmy oferujące usługi energetyczne (typu ESCO) na polskim rynku. Przedsiębiorstwo oszczędzania energii typu ESCO (skrót od Energy Service Company) to firma świadcząca usługi energetyczne...
Słowa kluczowe: energetyka, efektywność energetyczna, ESCO, usługi energetyczne, odbiorca energii, ciepłownictwo, sektor publiczny, partner prywatny, oszczędności energii
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 lutego 2021, 07:23
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: Urząd Miejski w Przemyślu, uchwały, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe: rolnictwo, środowisko, zdrowie, kultura, edukacja, turystyka, przemysł, rachunki narodowe, demografia, ludność, rocznik statystyczny, budownictwo, handel, nauka i oświata, ceny, wymiar sprawiedliwości
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych - stan na koniec danych kwartałów
Słowa kluczowe: ure, gaz, zmiana sprzedawcy gazu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 listopada 2020, 14:56
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 11:41
Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Słowa kluczowe: rocznik statystyczny, mały rocznik statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:18
Pojęcia używane przez statystykę publiczną do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz ich definicje. http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/
Słowa kluczowe: słownik pojęć, statytyka publiczna, definicje pojęć
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2019, 09:19
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, obejmuje wykazy: osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub...
Słowa kluczowe: centralny rejestr, budownictwo, efektywność energetyczna budynków, charakterystyka energetyczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 listopada 2019, 15:04
Lista sprzedawców zobowiązanych wyznaczonych na 2019 r.
Słowa kluczowe: ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 marca 2019, 09:53
Decyzje w sprawie taryf dla paliw gazowych w 2018 r.
Słowa kluczowe: ure, taryfy, paliwa gazowe, gaz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 lutego 2019, 10:57
Decyzje w sprawie taryf dla energii elektrycznej w 2018 r.
Słowa kluczowe: energia elektryczna, ure, taryfy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 lutego 2019, 10:56