Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (46),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zestawienie zawiera podstawowe informacje dotyczące: • Krajowego systemu elektroenergetycznego (tabl. 1): moc zainstalowana i osiągalna na koniec roku; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; wielkość produkcji...
Słowa kluczowe:ciepłownictwo, elektroenergetyka
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:35
Zestawienie zawiera bilanse podstawowych nośników energii (w jednostkach naturalnych) oraz syntetyczny bilans energii (w PJ): • bilans energii wg nośników: dla poszczególnych nośników energii (węgiel...
Słowa kluczowe:energia, paliwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:34
Zestawienie zawiera dane na temat: energii elektrycznej: moc zainstalowana i osiągalna (w tym OZE), produkcja (w tym OZE) oraz ciepła: produkcja ogółem oraz wg elektrowni i elektrociepłowni zawodowych...
Słowa kluczowe:energia elektryczna, ciepło
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:31
Zestawienie zawiera informacje na temat: • Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE. • Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •...
Słowa kluczowe:emisja zanieczyszczeń, efektywność energetyczna, energia elektryczna, energetyka
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:28
Dane wstępne na temat: produkcji energii elektrycznej, mocy elektrycznej zainstalowanej i osiągalnej wg stanu na koniec grudnia, zużycia paliw podstawowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
Słowa kluczowe:OZE, energia odnawialna, odnawialne źródła energii, elektrownie, energia elektryczna, produkcja i zużycie energii elektrycznej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:22
Zbiór stanowi uzupełnienie publikacji pn. Zużycie energii w gospodarstwach domowych wydawanej co 3 lata: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/ Zawiera informacje o zużyciu...
Słowa kluczowe:efektywność energetyczna, ciepło, energia odnawialna, odnawialne źródła energii, energia elektryczna, gospodarstwa domowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:19
Materiał zawiera dane zamieszczone w zał. 1 i 2 Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), który został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu w dniu 18...
Słowa kluczowe:klimat, efektywność energetyczna, OZE, energia, emisje
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 lutego 2021, 08:42
Baza zawiera firmy oferujące usługi energetyczne (typu ESCO) na polskim rynku. Przedsiębiorstwo oszczędzania energii typu ESCO (skrót od Energy Service Company) to firma świadcząca usługi energetyczne...
Słowa kluczowe:partner prywatny, ciepłownictwo, oszczędności energii, sektor publiczny, ESCO, usługi energetyczne, odbiorca energii, efektywność energetyczna, energetyka
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 lutego 2021, 07:23
Wykaz Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe:uchwały, Urząd Miejski w Przemyślu, Rada Miejska, Przemyśl
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 13:29
Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem...
Słowa kluczowe:rejestr, działalność telekomunikacyjna, telekomunikacja, przedsiębiorca telekomunikacyjny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 stycznia 2021, 10:39
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, edukacja, demografia, turystyka, ludność, rachunki narodowe, nauka i oświata, ceny, środowisko, budownictwo, zdrowie, rolnictwo, handel, wymiar sprawiedliwości, przemysł, kultura
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przez odbiorców końcowych - stan na koniec danych kwartałów
Słowa kluczowe:zmiana sprzedawcy gazu, gaz, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 listopada 2020, 14:56
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe:cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, sdg
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 11:41
Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, mały rocznik statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:18
Pojęcia używane przez statystykę publiczną do opisu zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz ich definicje. http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/
Słowa kluczowe:definicje pojęć, słownik pojęć, statytyka publiczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 listopada 2019, 09:19
Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, obejmuje wykazy: osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub...
Słowa kluczowe:budownictwo, efektywność energetyczna budynków, charakterystyka energetyczna, centralny rejestr
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 19:02
Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych w zakresie stacji paliw ciekłych przedsiębiorstw posiadających koncesję i/lub wpis do Rejestru podmiotów przywożących
Słowa kluczowe:stacje paliw, JSON, paliwo, api, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:25
Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych w zakresie instalacji wytwarzania paliw ciekłych przedsiębiorstw posiadających koncesję i/lub wpis do Rejestru podmiotów przywożących
Słowa kluczowe:instalacje wytwarzania, infrastruktura, paliwa ciekłe, JSON, api, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:25
Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych w zakresie rurociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych paliw ciekłych przedsiębiorstw posiadających koncesję i/lub wpis do Rejestru podmiotów...
Słowa kluczowe:JSON, rurociągi, paliwa ciekłe, infrastruktura, api, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:25
Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych w zakresie instalacji magazynowania paliw ciekłych przedsiębiorstw posiadających koncesję i/lub wpis do Rejestru podmiotów przywożących...
Słowa kluczowe:infrastruktura, paliwa ciekłe, instalacje magazynowania, JSON, api, ure
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:25