Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (77),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór zawiera plik CSV z danymi oddziałów partnerów programu SI KDR.
Słowa kluczowe: oddział, partner, KDR
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 września 2021, 03:00
Zbiór zawiera dane instytucji dostępnych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.
Słowa kluczowe: Żłobek, Klub dziecięcy, Rejestr Żłobków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 września 2021, 03:00
Dane kwartalne w zakresie przeciętnego zatrudnienia dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących. ...
Słowa kluczowe: wynagrodzenia, zatrudnienie, przeciętne zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, gospodarka narodowa, sektor przedsiębiorstw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 września 2021, 21:42
Stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych pozytywnie wpłynęło na wiele obszarów działalności gospodarczej. Poprawiła się również sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec pierwszego półrocza...
Słowa kluczowe: ZUS, fus
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 września 2021, 10:36
Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw...
Słowa kluczowe: ludność, zgony, PESEL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 września 2021, 07:27
Lista imion (pierwszych i drugich) nadawanych dzieciom w Polsce z podziałem na płeć. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Do roku 2012 imiona z...
Słowa kluczowe: PESEL, dzieci, imiona, popularność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 września 2021, 07:59
Wykaz nazwisk występujących w rejestrze PESEL. Przedmiotowe dane zostały opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL według pola nazwisko aktualne. W zestawieniu uwzględnione zostały...
Słowa kluczowe: PESEL, nazwiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 10 września 2021, 09:59
Baza w której znajdują się wszystkie przedsiębiorstwa społeczne z całego kraju.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, społeczne, baza danych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 sierpnia 2021, 07:28
turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe: rejestr organizatorów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 sierpnia 2021, 07:02
Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe: rejestr ośrodków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 sierpnia 2021, 06:50
Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych, dla których Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych stwierdził, w drodze decyzji, spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Słowa kluczowe: Wykaz certyfikowanych jednostek badawczych spełniających zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 sierpnia 2021, 10:35
Liczba ludności Gminy Miejskiej Przemyśl od 2008 roku z podziałem na kobiety i mężczyzn w poszczególnych latach od roku 2008-2021 zameldowanych na pobyt stały. (dane koncowe na dzeń 30 czerwca 2021 roku)
Słowa kluczowe: Gmina Miejska Przemyśl, miasto, zameldowanie, Liczba ludności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 08:03
Dane ustalono na podstawie rejestru mieszkańców oraz Uchwały Nr 55/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: osiedla, Przemyśl, Liczba ludności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 07:27
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata - liczba zgonów dzieci w wieku 0-4 lata w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon...
Słowa kluczowe: urodzenia, zgony, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 07:41
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów niemowląt - liczba zgonów niemowląt (dzieci w wieku 0 lat) w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe,
Słowa kluczowe: urodzenia, zgony, trwanie życia, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 07:36
Instrukcja API- SI KDR
Słowa kluczowe: API KDR
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2021, 08:53
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
Definicje pojęć:  Pracujący Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek...
Słowa kluczowe: pracujący, stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej, bierni zawodowo, bezrobotni, pomagający bezpłatnie członkowie rodzin, pracujący na własny rachunek, pracownicy najemni
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 kwietnia 2021, 11:22