Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (75),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór zawiera dane instytucji dostępnych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.
Słowa kluczowe: Żłobek, Klub dziecięcy, Rejestr Żłobków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 lipca 2021, 03:00
Zbiór zawiera plik CSV z danymi oddziałów partnerów programu SI KDR.
Słowa kluczowe: oddział, partner, KDR
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 lipca 2021, 03:00
Liczba ludności Gminy Miejskiej Przemyśl od 2008 roku z podziałem na kobiety i mężczyzn w poszczególnych latach od roku 2008-2021 zameldowanych na pobyt stały. (dane koncowe na dzeń 30 czerwca 2021 roku)
Słowa kluczowe: Gmina Miejska Przemyśl, miasto, zameldowanie, Liczba ludności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 08:03
Dane ustalono na podstawie rejestru mieszkańców oraz Uchwały Nr 55/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu
Słowa kluczowe: osiedla, Przemyśl, Liczba ludności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2021, 07:27
Dane zostały opracowane na podstawie informacji zawartych w Rejestrze Stanu Cywilnego. Dane obejmują zgony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których sporządzony został akt zgonu. Pierwszy zestaw...
Słowa kluczowe: ludność, zgony, PESEL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 lipca 2021, 08:19
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0-4 lata - liczba zgonów dzieci w wieku 0-4 lata w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon...
Słowa kluczowe: urodzenia, zgony, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 07:41
Częstotliwość wydania: roczna Definicje: Współczynnik zgonów niemowląt - liczba zgonów niemowląt (dzieci w wieku 0 lat) w danym okresie na 1000 urodzeń żywych z tego samego okresu. Zgon - trwałe,
Słowa kluczowe: urodzenia, zgony, trwanie życia, zgony niemowląt, dzietność
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 lipca 2021, 07:36
Instrukcja API- SI KDR
Słowa kluczowe: API KDR
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2021, 08:53
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
Definicje pojęć:  Pracujący Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek...
Słowa kluczowe: pracujący, stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej, bierni zawodowo, bezrobotni, pomagający bezpłatnie członkowie rodzin, pracujący na własny rachunek, pracownicy najemni
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 kwietnia 2021, 11:22
Zintegrowany System Monitorowania Ekonomii Społecznej- dane statystyczne
Słowa kluczowe: ekonomia, społeczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 kwietnia 2021, 06:41
Baza w której znajdują się wszystkie przedsiębiorstwa społeczne z całego kraju.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, społeczne, baza danych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 kwietnia 2021, 08:08
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 kwietnia 2021, 08:42
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyszukiwanie instytucji szkoleniowych można realizować...
Słowa kluczowe: mpips, standard API, wup, ris, instytucje szkoleniowe, stor
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 marca 2021, 09:53
Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ) prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyszukiwanie agencji zatrudnienia...
Słowa kluczowe: mpips, standard API, wup, stor, agencja zatrudnienia, podmiot prowadzący agencję zatrudnienia, kraz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 marca 2021, 09:27
Dane kwartalne w zakresie przeciętnego zatrudnienia dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących. ...
Słowa kluczowe: wynagrodzenia, zatrudnienie, przeciętne zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, gospodarka narodowa, sektor przedsiębiorstw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 marca 2021, 23:37
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2020
Słowa kluczowe: wynagrodzenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 marca 2021, 23:01
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udostępniło usługę WebService umożliwiającą podmiotom zewnętrznym pobieranie drogą elektroniczną, w zautomatyzowany sposób, informacji o giełdach pracy, targach...
Słowa kluczowe: standard API, wydarzenia, pup, psz, urząd pracy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 marca 2021, 12:19