Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (63),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.,
Dostawca danych:Ministerstwo Rozwoju
Słowa kluczowe:rejestr przedstawicielstw zagranicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 grudnia 2020, 09:00
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości...
Dostawca danych:Ministerstwo Rozwoju
Słowa kluczowe:handel hurtowy, napoje alkoholowe, obrót hurtowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 grudnia 2020, 11:54
Podatek od gier
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:gry hazardowe, hazard
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 listopada 2020, 08:07
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Słowa kluczowe:rejestr, REGON, podmioty
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 października 2020, 07:28
Dane archiwalne dotyczące BRZYBYCIA oraz WYJŚCIA statków w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin
Słowa kluczowe:MGMiŻŚ, żegluga, statek, porty, porty morskie, dane archiwalne, Urząd Morski, Urząd Morski Szczecin, Urząd Morski Gdynia, Urząd Morski Słupsk
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 08:39
Informacja o liczbie wniosków złożonych w CEIDG w podziale na rodzaj wniosków, formę ich złożenia oraz płeć wnioskodawców
Dostawca danych:Ministerstwo Rozwoju
Słowa kluczowe:ceidg, działalność gospodarcza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 października 2020, 10:16
Informacja stanowi realizację polecenia Prezesa Rady Ministrów nakładającego na ministra właściwego ds. finansów publicznych obowiązek informowania Rady Ministrów, w cyklach rocznych o stanie realizacji...
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:gry hazardowe, hazard, grach hazardowych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 października 2020, 07:01
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw,
Słowa kluczowe:przemysł, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, działalność przemysłowa, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie w przemyśle, wynagrodzenia w przemyśle, inwestycje w przemyśle
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:26
Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2019 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne...
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, rybołówstwo morskie, gospodarka morska, porty, porty morskie, przetwórstwo morskie, szkolnictwo morskie, turystyka morska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:21
Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane o powiatach i podregionach wg nomenklatury...
Słowa kluczowe:województwo, rocznik statystyczny, regiony
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:20
Zawiera obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, mały rocznik statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:18
Handel zagraniczny w  2019 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące...
Słowa kluczowe:handel zagraniczny, eksport, import, obroty towarowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:06
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 09:56
Baza zawiera listę zamierzeń inwestycyjnych PPP znanych Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, zarówno już tych oficjalnie ogłoszonych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie w Polsce (w podziale...
Słowa kluczowe:działalność gospodarcza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 września 2020, 12:17
Baza przedstawia umowy PPP, jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie...
Słowa kluczowe:działalność gospodarcza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 9 września 2020, 12:14
W celu zapewnienia przejrzystości dotyczącej wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zgodnie z art. 119 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014 państwa członkowskie prowadzą wykaz operacji,
Słowa kluczowe:fundusze europejskie, dofinansowanie, program operacyjny, rybołówstwo morskie, rybołówstwo, beneficjent, PO RYBY 2014-2020, rybactwo i morze, rybactwo śródlądowe, przetwórstwo ryb, wykaz operacji, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 lipca 2020, 13:18
Krajowy Punkt Dostępu (KPD) do informacji o podróżach multimodalnych (tymczasowy). Krajowy Punktu Dostępu do informacji o podróżach multimodalnych - umożliwi udostępnienie istniejących danych dotyczących...
Słowa kluczowe:przewozy, rozkład jazdy, KPD, Krajowy Punkt Dostępowy, Program wspierający działania (PSA), podróże multimodalne, multimodalne, multimodalny transport, NETEX, TEN-T, przyjazdy.pl, city-nav.com, wtp.waw.pl, przewozy autobusowe, mpk, pks, vikibus, prestigebus, pks chełm, intercity, siemianowice, kpd gdkia, ztm rzeszów, einfo.rzeszow, ztm.rzeszow, toruń, koleje dolnosląskie, kolejedolnoslaskie.pl, uzs wrocław, urząd żeglugi sródlądowej, wroc.uzs.gov.pl, opendata.org.pl, NAP, The National Access Point, informacje o podróżach multimodalnych, transport
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 lipca 2020, 08:57
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 251, poz.1885). PKD...
Słowa kluczowe:klasyfikacja, PKD, polska klasyfikacja działalności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 lipca 2020, 11:12
1. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest publikowany na podstawie  Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 20 sierpnia 1997 r. 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości...
Słowa kluczowe:Monitor Sądowy i Gospodarczy, MSiG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 czerwca 2020, 06:16
1. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest publikowany na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 20 sierpnia 1997 r. 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości...
Słowa kluczowe:Monitor Sądowy i Gospodarczy, MSiG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 czerwca 2020, 06:14