Początek strony

Dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (68),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe:inflacja, wskaźniki cen, ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 12:08
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe:inflacja, wskaźniki cen, ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 11:46
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe:inflacja, wskaźniki cen, ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 11:41
W celu zapewnienia przejrzystości dotyczącej wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zgodnie z art. 119 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014 państwa członkowskie prowadzą wykaz operacji,
Słowa kluczowe:fundusze europejskie, dofinansowanie, program operacyjny, rybołówstwo morskie, rybołówstwo, beneficjent, PO RYBY 2014-2020, rybactwo i morze, rybactwo śródlądowe, przetwórstwo ryb, wykaz operacji, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 09:21
Podatek od gier
Dostawca danych:Ministerstwo Finansów
Słowa kluczowe:gry hazardowe, hazard
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 lutego 2021, 12:23
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Słowa kluczowe:rejestr, REGON, podmioty
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 lutego 2021, 10:37
Baza zawiera firmy oferujące usługi energetyczne (typu ESCO) na polskim rynku. Przedsiębiorstwo oszczędzania energii typu ESCO (skrót od Energy Service Company) to firma świadcząca usługi energetyczne...
Słowa kluczowe:energetyka, efektywność energetyczna, ciepłownictwo, ESCO, usługi energetyczne, odbiorca energii, sektor publiczny, partner prywatny, oszczędności energii
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 lutego 2021, 07:23
Zgodnie z ustawą, na mocy której ogłaszany jest wskaźnik, przez cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku (mieszkalnego) rozumie się przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę...
Słowa kluczowe:ceny, budynek mieszkalny, powierzchnia użytkowa, nakłady na budowę
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 14:55
Informacja o liczbie wniosków złożonych w CEIDG w podziale na rodzaj wniosków, formę ich złożenia oraz płeć wnioskodawców
Słowa kluczowe:ceidg, działalność gospodarcza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 14:27
Baza zawiera wykaz Krajowych Ocen Technicznych wydanych przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, jako Krajową Jednostkę Oceny Technicznej, upoważnioną do wydawania Krajowych Ocen Technicznych,
Słowa kluczowe:Krajowe Oceny Techniczne, KOT, Wyroby budowlane, Znak budowlany
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 lutego 2021, 13:46
Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r.,
Słowa kluczowe:rejestr przedstawicielstw zagranicznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 lutego 2021, 09:26
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości...
Słowa kluczowe:handel hurtowy, napoje alkoholowe, obrót hurtowy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 09:54
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (DZ. U. z 2015 r. poz. 1676) do stosowania od dnia 1 stycznia 2016 r., w statystyce,
Słowa kluczowe:klasyfikacja, PKWiU 2015
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 stycznia 2021, 14:00
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej...
Słowa kluczowe:klasyfikacja, PKOB, Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 stycznia 2021, 13:55
Handel zagraniczny w  2019 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące...
Słowa kluczowe:handel zagraniczny, eksport, import, obroty towarowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 stycznia 2021, 11:18
Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2019 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne...
Słowa kluczowe:rocznik statystyczny, rybołówstwo morskie, gospodarka morska, porty, porty morskie, przetwórstwo morskie, szkolnictwo morskie, turystyka morska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:19
Specjalne strefy ekonomiczne (14) zostały utworzone w latach 1995 -1997. Wszystkie strefy działają do końca 2026 r., czyli do tego dnia przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na działalność w strefie mogą...
Słowa kluczowe:nakłady inwestycyjne, Specjalne Strefy Ekonomiczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:04
Specjalne strefy ekonomiczne (14) zostały utworzone w latach 1995 -1997. Wszystkie strefy działają do końca 2026 r., czyli do tego dnia przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na działalność w strefie mogą...
Słowa kluczowe:miejsca pracy, Specjalne Strefy Ekonomiczne
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny...
Słowa kluczowe:rolnictwo, środowisko, zdrowie, kultura, edukacja, turystyka, przemysł, rachunki narodowe, demografia, ludność, rocznik statystyczny, budownictwo, handel, nauka i oświata, ceny, wymiar sprawiedliwości
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 10:01
Dane archiwalne dotyczące BRZYBYCIA oraz WYJŚCIA statków w Porcie Gdynia, Porcie Gdańsk Port Północny i Gdańsk Nowy Port, Porcie Świnoujście, Porcie Police, Porcie Szczecin
Słowa kluczowe:MGMiŻŚ, żegluga, statek, porty, porty morskie, dane archiwalne, Urząd Morski, Urząd Morski Szczecin, Urząd Morski Gdynia, Urząd Morski Słupsk
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 października 2020, 08:39