Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML
Znaleziono:
  • Wszystkie dane (19),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór zawiera dane instytucji dostępnych w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.
Słowa kluczowe: Żłobek, Klub dziecięcy, Rejestr Żłobków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 sierpnia 2021, 03:00
Zbiór zawiera plik CSV z danymi oddziałów partnerów programu SI KDR.
Słowa kluczowe: oddział, partner, KDR
Zbiór danych
Data aktualizacji: 2 sierpnia 2021, 03:00
Definicje pojęć:  Pracujący Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek...
Słowa kluczowe: pracujący, stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej, bierni zawodowo, bezrobotni, pomagający bezpłatnie członkowie rodzin, pracujący na własny rachunek, pracownicy najemni
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 kwietnia 2021, 11:22
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyszukiwanie instytucji szkoleniowych można realizować...
Słowa kluczowe: mpips, standard API, wup, ris, instytucje szkoleniowe, stor
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 marca 2021, 09:53
Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ) prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyszukiwanie agencji zatrudnienia...
Słowa kluczowe: mpips, standard API, wup, stor, agencja zatrudnienia, podmiot prowadzący agencję zatrudnienia, kraz
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 marca 2021, 09:27
Dane kwartalne w zakresie przeciętnego zatrudnienia dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących. ...
Słowa kluczowe: wynagrodzenia, zatrudnienie, przeciętne zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, gospodarka narodowa, sektor przedsiębiorstw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 marca 2021, 23:37
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2020
Słowa kluczowe: wynagrodzenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 marca 2021, 23:01
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udostępniło usługę WebService umożliwiającą podmiotom zewnętrznym pobieranie drogą elektroniczną, w zautomatyzowany sposób, informacji o giełdach pracy, targach...
Słowa kluczowe: standard API, wydarzenia, pup, psz, urząd pracy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 marca 2021, 12:19
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udostępniło usługę WebService umożliwiającą podmiotom zewnętrznym pobieranie drogą elektroniczną, w zautomatyzowany sposób, informacji o ofertach pracy upowszechnianych...
Słowa kluczowe: standard API, psz, oferty, oferta, urząd pracy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 marca 2021, 12:14
Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe: rejestr ośrodków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 12:20
turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe: rejestr organizatorów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 24 lutego 2021, 12:15
Aplikacja zawiera wyniki monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych realizowanego przez Publiczne Służby Zatrudnienia. Stanowił źródło informacji o poziomie bezrobocia i popycie na pracę według różnych...
Słowa kluczowe: mpips, zawody, pup, wup, zawody nadwyżkowe, zawody deficytowe, mz, psz, mrpips
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 05:59
Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy, bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki, warunki na stanowisku...
Słowa kluczowe: aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, wynagrodzenia, rynek pracy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:15
Udostępnione zasoby bazodanowe wspomagają rozwój, jakość kształcenia i szkolenia zawodowego oraz powiązanie usług edukacyjnych z wymaganymi rynku pracy. Standardy kwalifikacji i kompetencji zawodowych...
Słowa kluczowe: szkolenie, kwalifikacje, modułowe, standard
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 sierpnia 2019, 09:04
Statystyki dotyczące cudzoziemców pracujących w Polsce na podstawie wydanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.
Słowa kluczowe: cudzoziemcy, mpips, statystyka, praca, urzędy wojewódzkie, zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, mpips-04
Zbiór danych
Data aktualizacji: 16 listopada 2018, 08:00
Dane teleadresowe specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Słowa kluczowe: rodzina, przemoc, wsparcie, ośrodek, baza teleadresowa, ofiary, korekcyjno edukacyjnych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 listopada 2017, 09:17
Statystyki ustawowe lub opracowania dotyczące bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy.
Słowa kluczowe: mpips, wup, mrpips, statystyki. pup, mpips-01
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 marca 2017, 11:41
Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania określa...
Słowa kluczowe: klasyfikacja zawodów, klasyfikacja specjalności, mpips
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 marca 2017, 11:23
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...
Słowa kluczowe: organizacja, pożytek publiczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 maja 2015, 10:16