Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (18),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Zbiór zawiera plik CSV z danymi oddziałów partnerów programu SI KDR
Słowa kluczowe:oddział, partner, KDR
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 stycznia 2021, 14:00
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw - dane kwartalne Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw - dane miesięczne Przeciętne...
Słowa kluczowe:zatrudnienie, wynagrodzenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 stycznia 2021, 06:55
Definicje pojęć:  Pracujący Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek...
Słowa kluczowe:stopa bezrobocia, pracujący, wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej, bierni zawodowo, bezrobotni, pomagający bezpłatnie członkowie rodzin, pracujący na własny rachunek, pracownicy najemni
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 13:56
Aplikacja zawiera wyniki monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych realizowanego przez Publiczne Służby Zatrudnienia. Stanowi źródło informacji o poziomie bezrobocia i popycie na pracę według różnych...
Słowa kluczowe:pup, wup, mpips, zawody, zawody nadwyżkowe, zawody deficytowe, mz, psz, mrpips
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 października 2020, 05:59
Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy, bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki, warunki na stanowisku...
Słowa kluczowe:rynek pracy, pracujący, aktywność ekonomiczna ludności, wynagrodzenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 września 2020, 10:15
Rejestr ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe:rejestr ośrodków
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 września 2020, 12:59
turnusów rehabilitacyjnych
Słowa kluczowe:rejestr organizatorów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 września 2020, 12:53
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2018
Słowa kluczowe:wynagrodzenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 grudnia 2019, 12:35
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyszukiwanie instytucji szkoleniowych można realizować...
Słowa kluczowe:wup, instytucje szkoleniowe, ris, mpips, stor, standard API
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 grudnia 2019, 11:52
Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ) prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyszukiwanie agencji zatrudnienia...
Słowa kluczowe:wup, mpips, agencja zatrudnienia, podmiot prowadzący agencję zatrudnienia, kraz, stor, standard API
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 grudnia 2019, 11:38
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udostępniło usługę WebService umożliwiającą podmiotom zewnętrznym pobieranie drogą elektroniczną, w zautomatyzowany sposób, informacji o giełdach pracy, targach...
Słowa kluczowe:pup, psz, wydarzenia, urząd pracy, standard API
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:37
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udostępniło usługę WebService umożliwiającą podmiotom zewnętrznym pobieranie drogą elektroniczną, w zautomatyzowany sposób, informacji o ofertach pracy upowszechnianych...
Słowa kluczowe:psz, oferta, oferty, urząd pracy, standard API
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 13:59
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...
Słowa kluczowe:organizacja, pożytek publiczny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 6 września 2019, 20:33
Dane teleadresowe specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Słowa kluczowe:baza teleadresowa, ofiary, przemoc, rodzina, korekcyjno edukacyjnych, ośrodek, wsparcie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 września 2019, 09:55
Statystyki ustawowe lub opracowania dotyczące bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy.
Słowa kluczowe:wup, mpips, statystyki. pup, mpips-01, mrpips
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 września 2019, 23:48
Udostępnione zasoby bazodanowe wspomagają rozwój, jakość kształcenia i szkolenia zawodowego oraz powiązanie usług edukacyjnych z wymaganymi rynku pracy. Standardy kwalifikacji i kompetencji zawodowych...
Słowa kluczowe:kwalifikacje, modułowe, szkolenie, standard
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 września 2019, 23:21
Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania określa...
Słowa kluczowe:mpips, klasyfikacja zawodów, klasyfikacja specjalności
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 września 2019, 22:18
Statystyki dotyczące cudzoziemców pracujących w Polsce na podstawie wydanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.
Słowa kluczowe:statystyka, urzędy wojewódzkie, mpips, praca, cudzoziemcy, zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, mpips-04
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 września 2019, 21:37