Początek strony

Dane

Aktywne filtry:

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (113),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Monitoring hałasu prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem funkcjonowania podsystemu jest zapewnienie informacji dla...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, ochrona środowiska, wskaźniki, monitoring, hałas, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, monitoring hałasu, przekroczenia, uciążliwość, mapa akustyczna, stan akustyczny, hałas drogowy, hałas kolejowy, klimat akustyczny, oddziaływanie akustyczne, hałas przemysłowy, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, długookresowy średni poziom dźwięku, równoważny poziom dźwięku
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 10:10
Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jest śledzenie zmian różnych...
Słowa kluczowe:środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, stan środowiska, monitoring gleb, chemizm gleb, gatunek gleby, środowisko przyrodnicze, ocena jakości gleb, stan zanieczyszczenia, metodyka, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 20 stycznia 2021, 09:39
Wykaz podmiotów kwalifikowanych, utworzony zgodnie z art. 49 c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Słowa kluczowe:geologia, wykaz podmiotów kwalifikowanych, ropa naftowa, gaz ziemny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 13:24
Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Słowa kluczowe:minister środowiska, zestawienia koncesji, geologia, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, wody termalne, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 13:20
Monitoring Ptaków Polski (MPP) prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program MPP obecnie...
Słowa kluczowe:środowisko, monitoring, GIOŚ, ptaki, monitoring przyrody, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 11:56
Monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony w ramach podsystemu monitoringu jakości wód państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach...
Słowa kluczowe:środowisko, monitoring, woda, jakość wody, GIOŚ, inspekcja, wody powierzchniowe, monitoring wód, rzeki, jeziora, osady, Państwowy Monitoring Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 11:47
Rejestr Instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego,
Słowa kluczowe:rejestr, środowisko, zezwolenia wstępne, instalacja, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 11:24
Monitoring stężenia 137 - Cs w glebie prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest kontynuacja systematycznego...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, skażenie, promieniowanie jonizujące, gleby, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, promieniowanie, radioaktywność, radionuklidy, stężenia 137Cs, izotopy promieniotwórcze, metoda spektrometryczna, stan radiologiczny, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 11:19
Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzony jest w ramach państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomiary prowadzone są przez wojewódzkich...
Słowa kluczowe:środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, pola elektromagnetyczne, PEM, monitoring pól elektromagnetycznych, Państwowy Monitoring Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 11:08
Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane
Słowa kluczowe:środowisko, pozwolenia zintegrowane, instalacje, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 10:47
Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, woda, GIOŚ, inspekcja, wody podziemne, monitoring wód, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, stan chemiczny, jednolite części wód podziemnych, jakość wód, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 10:24
Rejestr fundacji, dla których Minister Klimatu i Środowiska (do 6 października 2020 r. osobno Minister Klimatu i Minister Środowiska) został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru
Słowa kluczowe:środowisko, ochrona środowiska, fundacja, trzeci sektor, ngo, Ministerstwo Klimatu, Minister Klimatu, klimat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 10:22
Rejestr poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych...
Słowa kluczowe:rejestr, środowisko, poważne awarie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 08:54
Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (do 15.11.2019 r. Ministerstwo Środowiska, do 6 października 2020 r. Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Środowiska),
Słowa kluczowe:rejestr, kontrahenci, rejestr umów, umowa, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 08:07
Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w...
Słowa kluczowe:środowisko, międzynarodowe przemieszczanie odpadów, GIOŚ, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 stycznia 2021, 12:23
Dane wstępne na temat: produkcji energii elektrycznej, mocy elektrycznej zainstalowanej i osiągalnej wg stanu na koniec grudnia, zużycia paliw podstawowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
Słowa kluczowe:energia odnawialna, energia elektryczna, produkcja i zużycie energii elektrycznej, OZE, odnawialne źródła energii, elektrownie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 13:46
Zbiór stanowi uzupełnienie publikacji pn. Zużycie energii w gospodarstwach domowych wydawanej co 3 lata: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/ Zawiera informacje o zużyciu...
Słowa kluczowe:gospodarstwa domowe, efektywność energetyczna, energia odnawialna, energia elektryczna, ciepło, odnawialne źródła energii
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 13:38
Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie...
Słowa kluczowe:środowisko, przyroda, ochrona przyrody, ekologia, monitoring środowiska, zanieczyszczenia, parki narodowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 07:37
Wartości mocy dawki uzyskane ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Dane pochodzą ze stacji PMS - Permament Monitoring Station oraz IMiGW.
Słowa kluczowe:monitoring radiacyjny, moc dawki, promieniowanie jonizujące
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 grudnia 2020, 10:32
Zbiór danych przedstawia roczną całkowitą dawkę skuteczną promieniowania jonizującego otrzymana przez statystycznego mieszkańca Polski oraz udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w rocznej...
Słowa kluczowe:promieniowanie jonizujące, monitoring promieniowania jonizującego, dawka promieniowania
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 grudnia 2020, 10:22