Początek strony

Dane

Pobierz metadane dla katalogu: Pobierz RDF Pobierz CSV Pobierz XML
Znaleziono:
  • Wszystkie dane (113),
  • Podpowiedź
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane wstępne na temat: produkcji energii elektrycznej, mocy elektrycznej zainstalowanej i osiągalnej wg stanu na koniec grudnia, zużycia paliw podstawowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
Słowa kluczowe: energia elektryczna, energia odnawialna, OZE, odnawialne źródła energii, produkcja i zużycie energii elektrycznej, elektrownie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 21 czerwca 2021, 09:48
Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w...
Słowa kluczowe: środowisko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 czerwca 2021, 11:21
Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Słowa kluczowe: geologia, wody termalne, minister środowiska, zestawienia koncesji, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 czerwca 2021, 11:34
Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin zawiera informacje dotyczące otworów i źródeł, w których ujęto wody zaliczone do leczniczych, termalnych i solanek. Gromadzone w bazie informacje obejmują...
Słowa kluczowe: geologia, szczawa, analiza wód, balneologia, hydrogeologia, wody termalne, wody podziemne, wody mineralne, wody lecznicze, woda potencjalnie lecznicza
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 czerwca 2021, 16:00
Rejestr Obszarów Górniczych (ROG) stanowi szczegółową ewidencję obszarów i terenów górniczych wyznaczonych w Polsce. Prowadzony jest w księgach rejestrowych oraz w aktualizowanej na bieżąco, ogólnodostępnej...
Słowa kluczowe: geologia, złoża, obszary górnicze, tereny górnicze
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 czerwca 2021, 15:24
Zadaniem systemu MIDAS jest gromadzenie i udostępnianie informacji o złóżach, obszarach górniczych i terenach górniczych oraz umożliwienie gromadzenia informacji o koncesjach. System stanowi wsparcie...
Słowa kluczowe: geologia, złoża, surowce
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 czerwca 2021, 13:26
Mapa przedstawia obraz powierzchniowej budowy geologicznej Polski w skali 1:500 000, w układzie 1992. Obejmuje następujące warstwy tematyczne: wydzielenia geologiczne, tektonika, zasięgi zlodowaceń, ciągi...
Słowa kluczowe: geologia, mapa geologiczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 czerwca 2021, 09:55
Monitoring hałasu prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem funkcjonowania podsystemu jest zapewnienie informacji dla...
Słowa kluczowe: ocena stanu, stan środowiska, ochrona środowiska, wskaźniki, hałas, monitoring hałasu, przekroczenia, uciążliwość, mapa akustyczna, stan akustyczny, hałas drogowy, hałas kolejowy, klimat akustyczny, oddziaływanie akustyczne, hałas przemysłowy, długookresowy średni poziom dźwięku, równoważny poziom dźwięku, raport, środowisko, monitoring, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 maja 2021, 08:52
Wykaz podmiotów kwalifikowanych, utworzony zgodnie z art. 49 c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Słowa kluczowe: geologia, ropa naftowa, gaz ziemny, wykaz podmiotów kwalifikowanych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 12 maja 2021, 14:38
Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w...
Słowa kluczowe: skażenie, monitoring radiacyjny, sytuacja radiacyjna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 11 maja 2021, 12:14
Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzony jest w ramach państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomiary prowadzone są przez wojewódzkich...
Słowa kluczowe: środowisko, monitoring, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, pola elektromagnetyczne, PEM, monitoring pól elektromagnetycznych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 26 kwietnia 2021, 08:33
Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, środowisko, instalacje, pozwolenia zintegrowane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 kwietnia 2021, 09:28
Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (do 15.11.2019 r. Ministerstwo Środowiska, do 6 października 2020 r. Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Środowiska),
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, rejestr, rejestr umów, umowa, kontrahenci
Zbiór danych
Data aktualizacji: 13 kwietnia 2021, 11:40
Rejestr fundacji, dla których Minister Klimatu i Środowiska (do 6 października 2020 r. osobno Minister Klimatu i Minister Środowiska) został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, środowisko, Minister Klimatu, ochrona środowiska, fundacja, ngo, trzeci sektor, klimat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 8 kwietnia 2021, 10:54
Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223), w związku z niedopełnieniem obowiązku polegającego...
Słowa kluczowe: EU ETS, Ministerstwo Klimatu, środowisko, zawieszenie uprawnień, system handlu uprawnieniami, instalacje
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 marca 2021, 13:04
Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej...
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, halony, substancje, nowe substancje, substancje kontrolowane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 08:54
Zbiór stanowi uzupełnienie publikacji pn. Zużycie energii w gospodarstwach domowych wydawanej co 3 lata: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/ Zawiera informacje o zużyciu...
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, energia elektryczna, ciepło, energia odnawialna, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:19
Materiał zawiera dane zamieszczone w zał. 1 i 2 Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), który został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu w dniu 18...
Słowa kluczowe: emisje, OZE, efektywność energetyczna, klimat, energia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 lutego 2021, 08:42
Nigdy nie zgłoszono awarii związanych z użyciem GMO i GMM. Awaria – wg ustawy o GMM i GMO - rozumie się przez to każde niezamierzone uwolnienie mikroorganizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska...
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, GMO, organizmy genetycznie zmodyfikowane, awaria
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 lutego 2021, 10:20
Art. 6b [Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej] 1. Tworzy się Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej. 2. Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci...
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, GMO, rejestr GMO
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 lutego 2021, 10:10