Początek strony

Dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (114),
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej...
Słowa kluczowe:halony, substancje, nowe substancje, substancje kontrolowane, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 08:54
Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Słowa kluczowe:minister środowiska, zestawienia koncesji, geologia, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, wody termalne, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 10:05
Dane wstępne na temat: produkcji energii elektrycznej, mocy elektrycznej zainstalowanej i osiągalnej wg stanu na koniec grudnia, zużycia paliw podstawowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
Słowa kluczowe:energia odnawialna, energia elektryczna, produkcja i zużycie energii elektrycznej, OZE, odnawialne źródła energii, elektrownie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:22
Zbiór stanowi uzupełnienie publikacji pn. Zużycie energii w gospodarstwach domowych wydawanej co 3 lata: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/ Zawiera informacje o zużyciu...
Słowa kluczowe:gospodarstwa domowe, efektywność energetyczna, energia odnawialna, energia elektryczna, ciepło, odnawialne źródła energii
Zbiór danych
Data aktualizacji: 19 lutego 2021, 07:19
Materiał zawiera dane zamieszczone w zał. 1 i 2 Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), który został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu w dniu 18...
Słowa kluczowe:efektywność energetyczna, emisje, OZE, energia, klimat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 lutego 2021, 08:42
Nigdy nie zgłoszono awarii związanych z użyciem GMO i GMM. Awaria – wg ustawy o GMM i GMO - rozumie się przez to każde niezamierzone uwolnienie mikroorganizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska...
Słowa kluczowe:organizmy genetycznie zmodyfikowane, GMO, awaria, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 lutego 2021, 10:20
Art. 6b [Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej] 1. Tworzy się Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej. 2. Rejestr Zakładów Inżynierii Genetycznej prowadzi minister właściwy do spraw środowiska w postaci...
Słowa kluczowe:GMO, rejestr GMO, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 lutego 2021, 10:10
Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych Dz.U. z 2017 r. poz. 2134, ze zm. [Rejestr Zamkniętego Użycia Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych] 1. Tworzy się Rejestr Zamkniętego...
Słowa kluczowe:GMO, zamknięte użycie GMO, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 lutego 2021, 10:08
Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w...
Słowa kluczowe:środowisko, międzynarodowe przemieszczanie odpadów, GIOŚ, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 lutego 2021, 07:56
Stacja meteo znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Słowa kluczowe:ochrona środowiska, meteorologia, temperatura powietrza, opad, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 13:51
Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Słowa kluczowe:monitoring, ozon, stężenia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 13:49
Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Słowa kluczowe:monitoring, stężenia, pm2.5
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 13:48
Stacja znajduje się na stoku Starego Gronia w Brennej i jest jednym z elementów Multipoligonu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Słowa kluczowe:monitoring, stężenia, pm10
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 lutego 2021, 13:46
Monitoring wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, promieniowanie, radioaktywność, skażenia promieniotwórcze, radiacja, opad całkowity, promieniowanie gamma, aerozole, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:31
Monitoring stężenia 137 - Cs w glebie prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest kontynuacja systematycznego...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, skażenie, promieniowanie jonizujące, gleby, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, promieniowanie, radioaktywność, radionuklidy, stężenia 137Cs, izotopy promieniotwórcze, metoda spektrometryczna, stan radiologiczny, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:14
Rejestr Instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego,
Słowa kluczowe:rejestr, środowisko, zezwolenia wstępne, instalacja, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 14:01
Monitoring jakości powietrza jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program pomiarowy realizowany przez wojewódzkich inspektorów...
Słowa kluczowe:środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, monitoring powietrza, powietrze, jakość powietrza, Państwowy Monitoring Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 12:26
Monitoring stanu warstwy ozonowej nad Polską oraz natężenia promieniowania UV-B prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, ozon, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, warstwa ozonowa, natężenia, promieniowanie UV-B, profil ozonowy, promieniowanie UV, natężenie promieniowania, indeks UV, atmosfera, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 11:53
Monitoring Ptaków Polski (MPP) prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu przyrody państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program MPP obecnie...
Słowa kluczowe:środowisko, monitoring, GIOŚ, ptaki, monitoring przyrody, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 11:35
Monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, skażenie, wody powierzchniowe, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, promieniowanie, radioaktywność, radionuklidy, osady denne, stężenia 240Pu, stężenia 137Cs, stężenia 90Sr, stężenia 238Pu, skażenia promieniotwórcze, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 22 stycznia 2021, 11:23