Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (56),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Poniżej opis dla odnośników nagłówków kolumn tabeli. 1) Data dokonania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia...
Dane
Dane na dzień: 27 października 2020
Rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru rejestru zgłoszeń i decyzji w...
Słowa kluczowe:środowisko, międzynarodowe przemieszczanie odpadów, GIOŚ, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 27 października 2020, 06:12
Rejestr poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych...
Słowa kluczowe:rejestr, środowisko, poważne awarie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 5 marca 2020, 08:07
Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jest śledzenie zmian różnych...
Słowa kluczowe:środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, stan środowiska, monitoring gleb, chemizm gleb, gatunek gleby, środowisko przyrodnicze, ocena jakości gleb, stan zanieczyszczenia, metodyka, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 18 grudnia 2019, 08:52
Badania prowadzone są w cyklach 5-letnich, począwszy od 1995 roku.Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/
Dane
Dane na dzień: 11 grudnia 2019
Monitoring hałasu prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem funkcjonowania podsystemu jest zapewnienie informacji dla...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, ochrona środowiska, wskaźniki, monitoring, hałas, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, monitoring hałasu, przekroczenia, uciążliwość, mapa akustyczna, stan akustyczny, hałas drogowy, hałas kolejowy, klimat akustyczny, oddziaływanie akustyczne, hałas przemysłowy, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, długookresowy średni poziom dźwięku, równoważny poziom dźwięku
Zbiór danych
Data aktualizacji: 3 grudnia 2019, 14:58
Interfejs API portalu "Jakość Powietrza" GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza zgromadzonych w bazie JPOAT 2.0. Poniższa lista opisuje usługi sieciowe udostępnione w ramach interfejsu...
Słowa kluczowe:środowisko, api, GIOŚ, jakość powietrza, Państwowy Monitoring Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 19:13
Monitoring stężenia 137 - Cs w glebie prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest kontynuacja systematycznego...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, skażenie, promieniowanie jonizujące, gleby, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, promieniowanie, radioaktywność, radionuklidy, stężenia 137Cs, izotopy promieniotwórcze, metoda spektrometryczna, stan radiologiczny, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 19:07
Rejestr Instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wzoru rejestru instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego,
Słowa kluczowe:rejestr, środowisko, zezwolenia wstępne, instalacja, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 19:05
Rejestr prowadzony jest na podstawie art. 236a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia...
Słowa kluczowe:rejestr, środowisko, PRTR, uwolnienia zanieczyszczeń, transfer zanieczyszczeń, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 18:50
Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) prowadzony jest w ramach państwowego monitoringu środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Pomiary prowadzone są przez wojewódzkich...
Słowa kluczowe:środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, pola elektromagnetyczne, PEM, monitoring pól elektromagnetycznych, Państwowy Monitoring Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 18:30
Dane dotyczące jakości powietrza, prezentowane na portalu, pochodzą ze stacji pomiarowych GIOŚ oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Na Portalu Jakości Powietrza dostępny jest również serwis...
Słowa kluczowe:portal, stacja automatyczna, zanieczyszczenia, stacja manualna, ochrona powietrza, pył zawieszony, stacja pomiarowa, portal jakości powietrza, benzen, dwutlenek azotu, pył PM2,5, alert, mapa, raport, prognoza, monitoring, pomiary, GIOŚ, norma, powietrze, jakość powietrza, ozon, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pył PM10, środowisko
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 15:34
Monitoring gatunków i siedlisk morskich prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem wdrożenia monitoringu gatunków i...
Słowa kluczowe:mapa, raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, gatunek, siedlisko, ocena stanu, stan środowiska, monitoring gatunków i siedlisk morskich, monitoring siedlisk morskich, monitoring fok, gatunki morskie, siedlisko morskie, opis gatunków, metodyka badań, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 15:24
Monitoring stanu warstwy ozonowej nad Polską oraz natężenia promieniowania UV-B prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, ozon, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, warstwa ozonowa, natężenia, promieniowanie UV-B, profil ozonowy, promieniowanie UV, natężenie promieniowania, indeks UV, atmosfera, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:36
Monitoring środowiska morskiego Bałtyku prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem wykonywania badań jest stworzenie...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, Bałtyk, Morze Bałtyckie, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, jakość wód, środowisko morskie, ekosystem, zasób wodny, Combine, badania wód, strefa głębokowodna, warunki fizyko-chemiczne, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:36
Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, woda, GIOŚ, inspekcja, wody podziemne, monitoring wód, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, stan chemiczny, jednolite części wód podziemnych, jakość wód, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:36
Monitoring wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, promieniowanie, radioaktywność, skażenia promieniotwórcze, radiacja, opad całkowity, promieniowanie gamma, aerozole, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:36
Monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, skażenie, wody powierzchniowe, Państwowy Monitoring Środowiska, ocena stanu, stan środowiska, promieniowanie, radioaktywność, radionuklidy, osady denne, stężenia 240Pu, stężenia 137Cs, stężenia 90Sr, stężenia 238Pu, skażenia promieniotwórcze, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:36
Monitoring lasów prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem monitoringu lasów jest zapewnienie informacji o stanie zdrowotnym...
Słowa kluczowe:raport, środowisko, monitoring, GIOŚ, inspekcja, lasy, Państwowy Monitoring Środowiska, gatunek, ocena stanu, stan środowiska, monitoring lasów, stan lasów, defoliacja, korona drzew, uszkodzenia lasów, ocena składu gatunkowego, uszkodzenia drzew, opady podkoronowe, drzewostan, stan zdrowotny lasów, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 listopada 2019, 14:36
Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-promieniowania-jonizujacego
Dane
Dane na dzień: 30 września 2019