Powiązane dane

Znaleziono: Wszystkie dane (246) Zbiory danych (22) Dane (224)
Sortuj według:
Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw . Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na...
Słowa kluczowe:nauka i oświata, Zadania publiczne, Wyniki otwartych konkursów ofert
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 października 2020, 12:20
Otwarty konkurs ofert pn.: „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki. Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego...
Dane
Dane na dzień: 14 października 2020
Otwarty konkurs ofert: „Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line” - konkurs nr DE-WZP.263.1.6.2020  
Dane
Dane na dzień: 28 września 2020
Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).
Słowa kluczowe:SIO, uczeń, szkoła
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 września 2020, 13:10
Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach w poszczególnych województwach.
Słowa kluczowe:SIO, pomoc, uczniowie, system informacji oświatowej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 września 2020, 13:00
Liczba uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach według form pomocy, województw, typów podmiotów i klas w roku szkolnym 2018/2019.
Dane
Dane na dzień: 15 września 2020
Dane statystyczne o uczniach szkół w roku szkolnym 2019/2020.
Dane
Dane na dzień: 15 września 2020
Dane statystyczne o uczniach szkół w roku szkolnym 2019/2020.
Dane
Dane na dzień: 15 września 2020
Struktura tabeli Szkoly_2019
Dane
Dane na dzień: 15 września 2020
Otwarty konkurs ofert: „Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole. Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia,
Dane
Dane na dzień: 14 sierpnia 2020
Otwarty konkurs ofert pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym.” - konkurs nr DE.WZP.263.1.4.2020
Dane
Dane na dzień: 7 sierpnia 2020
Otwarty konkurs: „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych” - konkurs nr DE.WZP.263.1.3.2020
Dane
Dane na dzień: 17 lipca 2020
Otwarty konkurs: „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań,
Dane
Dane na dzień: 17 lipca 2020
Otwarty konkurs: „Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za...
Dane
Dane na dzień: 29 czerwca 2020
Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z nauczania domowego w poszczególnych województwach.
Słowa kluczowe:SIO, uczniowie, system informacji oświatowej, nauczanie domowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 25 czerwca 2020, 14:45
Struktura tabeli Przedszkola_2019
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2020
Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2020
Informacja o liczbie i powierzchni pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych oraz o powierzchni gruntów wraz z rodzajami obiektów na terenach sporotwych. Dane na dzień 18.06.2020 roku.
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2020
Urządzenia rekreacyjno-sportowe w roku szkolnym 2019/2020. Stan na koniec IV kwartału 2019 roku.
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2020
Dane statystyczne o wychowankach przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020.
Dane
Dane na dzień: 25 czerwca 2020