Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (309),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane. Rodzaje instalacji określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących...
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, środowisko, instalacje, pozwolenia zintegrowane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 października 2021, 11:44
Rejestr instalacji posiadających pozwolenia zintegrowane według stanu na 30.09.2021 r. Rodzaje instalacji określa załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie...
Dane
Dane na dzień: 30 września 2021
Wykaz podmiotów kwalifikowanych, utworzony zgodnie z art. 49 c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Słowa kluczowe: geologia, ropa naftowa, gaz ziemny, wykaz podmiotów kwalifikowanych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 października 2021, 12:29
Wykaz podmiotów kwalifikowanych (stan na dzień 30.09.2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 30 września 2021
Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Słowa kluczowe: geologia, wody termalne, minister środowiska, zestawienia koncesji, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 października 2021, 12:21
Zestawienie złóż eksploatowanych na podstawie decyzji inwestycyjnej, w ramach fazy wydobywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na...
Dane
Dane na dzień: 30 września 2021
Lista koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż (stan na dzień 30.09.2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 30 września 2021
Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (stan na dzień 30.09.2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 30 września 2021
Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (do 15.11.2019 r. Ministerstwo Środowiska, do 6 października 2020 r. Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Środowiska),
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, rejestr, rejestr umów, umowa, kontrahenci
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 października 2021, 11:11
Rejestr zawartych umów w I-III kwartale 2021 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska - stan na dzień 30.09.2021 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2021
Zbiór zawiera dane tabelaryczne ujęte w załączniku nr 2 „Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego” do Polityki energetycznej Polski do 2040 r., przyjętej przez Radę Ministrów 2 lutego...
Słowa kluczowe: energia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 października 2021, 09:20
Dane tabelaryczne zawarte w załączniku nr 2 „Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego” do Polityki energetycznej Polski do 2040 r., przyjętej przez Radę Ministrów 2 lutego 2021 r. ...
Dane
Dane na dzień: 2 lutego 2021
Dane tabelaryczne zawarte w załączniku nr 2 „Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego” do Polityki energetycznej Polski do 2040 r., przyjętej przez Radę Ministrów 2 lutego 2021 r. ...
Dane
Dane na dzień: 2 lutego 2021
Rejestr fundacji, dla których Minister Klimatu i Środowiska (do 6 października 2020 r. osobno Minister Klimatu i Minister Środowiska) został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, środowisko, Minister Klimatu, ochrona środowiska, fundacja, ngo, trzeci sektor, klimat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 1 października 2021, 07:32
Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska wg stanu na 30.09.2021 r.
Dane
Dane na dzień: 30 września 2021
Wykaz podmiotów kwalifikowanych (stan na dzień 31.08.2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2021
Zestawienie złóż eksploatowanych na podstawie decyzji inwestycyjnej, w ramach fazy wydobywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż (stan na...
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2021
Lista koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż (stan na dzień 31.08.2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2021
Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (stan na dzień 31.08.2021 r.)
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2021
Rejestr przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na terytorium Rzeczypospolitej...
Słowa kluczowe: Ministerstwo Klimatu, halony, substancje, nowe substancje, substancje kontrolowane
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 września 2021, 10:55