Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (234),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Wykaz podmiotów kwalifikowanych, utworzony zgodnie z art. 49 c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
Słowa kluczowe:geologia, wykaz podmiotów kwalifikowanych, ropa naftowa, gaz ziemny
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 13:24
Zestawienia koncesji: na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie podziemne składowanie odpadów, rozpoznawanie oraz wydobywanie wód termalnych, na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, na wydobywanie...
Słowa kluczowe:minister środowiska, zestawienia koncesji, geologia, węglowodory, ropa naftowa, gaz ziemny, kopaliny stałe, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, podziemne składowanie odpadów, wody termalne, węgiel kamienny, węgiel brunatny, tight gas, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, rudy miedziowo-polimetaliczne, rudy miedzi i srebra, siarka rodzima, sól kamienna, gipy, gipsy i anhydryt, kruszywa naturalne, Minister Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 13:20
Rejestr fundacji nadzorowanych przez Ministra Klimatu i Środowiska wg stanu na 31.12.2020 r.
Dane
Dane na dzień: 15 stycznia 2021
Rejestr instalacji posiadających pozwolenie zintegrowane
Słowa kluczowe:środowisko, pozwolenia zintegrowane, instalacje, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 10:47
Rejestr fundacji, dla których Minister Klimatu i Środowiska (do 6 października 2020 r. osobno Minister Klimatu i Minister Środowiska) został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organ nadzoru
Słowa kluczowe:środowisko, ochrona środowiska, fundacja, trzeci sektor, ngo, Ministerstwo Klimatu, Minister Klimatu, klimat
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 10:22
Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (do 15.11.2019 r. Ministerstwo Środowiska, do 6 października 2020 r. Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Środowiska),
Słowa kluczowe:rejestr, kontrahenci, rejestr umów, umowa, Ministerstwo Klimatu
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 stycznia 2021, 08:07
Dane wstępne na temat: produkcji energii elektrycznej, mocy elektrycznej zainstalowanej i osiągalnej wg stanu na koniec grudnia, zużycia paliw podstawowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
Słowa kluczowe:energia odnawialna, energia elektryczna, produkcja i zużycie energii elektrycznej, OZE, odnawialne źródła energii, elektrownie
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 13:46
Zbiór stanowi uzupełnienie publikacji pn. Zużycie energii w gospodarstwach domowych wydawanej co 3 lata: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/ Zawiera informacje o zużyciu...
Słowa kluczowe:gospodarstwa domowe, efektywność energetyczna, energia odnawialna, energia elektryczna, ciepło, odnawialne źródła energii
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 13:38
Zestawienie zawiera informacje na temat: • Najważniejszych wskaźników z zakresu energii dla Polski i krajów UE. • Bilansu energii wg Eurostat dla pozycje bilansu i rodzaj nośników energii. •...
Słowa kluczowe:energetyka, efektywność energetyczna, energia elektryczna, emisja zanieczyszczeń
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 13:20
Zestawienie zawiera dane na temat: energii elektrycznej: moc zainstalowana i osiągalna (w tym OZE), produkcja (w tym OZE) oraz ciepła: produkcja ogółem oraz wg elektrowni i elektrociepłowni zawodowych...
Słowa kluczowe:energia elektryczna, ciepło
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 12:47
Zestawienie zawiera bilanse podstawowych nośników energii (w jednostkach naturalnych) oraz syntetyczny bilans energii (w PJ): • bilans energii wg nośników: dla poszczególnych nośników energii (węgiel...
Słowa kluczowe:paliwo, energia
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 12:29
Zestawienie zawiera podstawowe informacje dotyczące: • Krajowego systemu elektroenergetycznego (tabl. 1): moc zainstalowana i osiągalna na koniec roku; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; wielkość produkcji...
Słowa kluczowe:elektroenergetyka, ciepłownictwo
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 grudnia 2020, 12:22
Zestawienie zawiera podstawowe informacje dotyczące: • Krajowego systemu elektroenergetycznego (tabl. 1): moc zainstalowana i osiągalna na koniec roku; zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz; wielkość produkcji...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Zestawienie zawiera informacje na temat syntetycznego bilansu energii wg nośników w PJ: pozyskanie, zakup z zagranicy, sprzedaż za granicę, zmiana zapasów, zużycie krajowe (w tym struktura i dynamika)...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Zestawienie zawiera dane na temat produkcji ciepła: produkcja ogółem oraz wg elektrowni i elektrociepłowni zawodowych (łącznie z kotłami ciepłowniczymi przedsiębiorstw energetyki zawodowej), elektrociepłowni...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Zestawienie zawiera dane na temat bilansu energii wg nośników: dla poszczególnych nośników energii (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, gaz ziemny wysokometanowy, gaz ziemny zaazotowany, benzyny silnikowe,
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Zestawienie zawiera dane na temat energii elektrycznej: moc zainstalowana i osiągalna (w tym OZE), produkcja (w tym OZE). Legenda do zestawienia: Kropka w statystyce oznacza zupełny brak informacji...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Dane stanowią uzupełnienie publikacji pn. Zużycie energii w gospodarstwach domowych wydawanej do 3 lata. Legenda do zestawienia: 1. kropka w statystyce oznacza zupełny brak informacji lub brak informacji...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Dane wstępne za rok 2019 dot. produkcji energeii elektrycznej, mocy elektrycznej zainstalowanej i osiągalnej (stan na koniec grudnia), zużycia paliw podstawowych w elektrowniach i elektrociepłowniach...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Ciepło, efektywność energetyczna, emisja zanieczyszczeń - bilans ciepła dla Polski i UE (tabl. 18); wybrane wskaźniki efektywności energetycznej dla Polski (tabl. 19); końcowe zużycie energii w Polsce...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020