Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (337),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z nauczania domowego w poszczególnych województwach.
Słowa kluczowe: uczniowie, SIO, system informacji oświatowej, nauczanie domowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 09:24
Liczba uczniów korzystających z nauczania domowego według województw, typów podmiotów i klas w roku szkolnym 2019/2020.
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Liczba nauczycieli we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, liczba osób (z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych) oraz liczba etatów nauczycieli, według posiadanego...
Słowa kluczowe: nauczyciele, liczba nauczycieli, etaty nauczycieli, liczba etatów nauczycieli, stopień awansu zawodowego, nauczyciele pełnozatrudnieni, nauczyciele niepełnozatrudnieni, nauczyciele według województw
Zbiór danych
Data aktualizacji: 23 lutego 2021, 08:41
Liczba nauczycieli w osobach według grup wiekowych, płci, miejsca pełnienia obowiązków i województw w roku szkolnym 2019/2020. Uwaga! Należy pamiętać, że dany nauczyciel może pełnić obowiązki jednocześnie...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Liczba nauczycieli w osobach i etatach według pełnionych obowiązków na poszczególnych etapach edukacyjnych i województw w roku szkolnym 2019/2020. Uwaga! Należy pamiętać, że dany nauczyciel może pełnić...
Dane
Dane na dzień: 31 grudnia 2020
Otwarte konkursy ofert są ogłaszane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lu innych ustaw . Szczegóły konkretnych konkursów dostępne są na...
Słowa kluczowe: nauka i oświata, Zadania publiczne, Wyniki otwartych konkursów ofert
Zbiór danych
Data aktualizacji: 14 października 2020, 12:20
Otwarty konkurs ofert pn.: „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki. Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego...
Dane
Dane na dzień: 14 października 2020
Otwarty konkurs ofert: „Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line” - konkurs nr DE-WZP.263.1.6.2020  
Dane
Dane na dzień: 28 września 2020
Zbiór danych zawiera dane z systemu informacji oświatowej (SIO).
Słowa kluczowe: uczeń, szkoła, SIO
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 września 2020, 13:10
Dane statystyczne o uczniach szkół w roku szkolnym 2019/2020.
Dane
Dane na dzień: 15 września 2020
Dane statystyczne o uczniach szkół w roku szkolnym 2019/2020.
Dane
Dane na dzień: 15 września 2020
Struktura tabeli Szkoly_2019
Dane
Dane na dzień: 15 września 2020
Dane statystyczne dotyczące uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach w poszczególnych województwach.
Słowa kluczowe: uczniowie, SIO, pomoc, system informacji oświatowej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zbiór danych
Data aktualizacji: 15 września 2020, 13:00
Liczba uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach według form pomocy, województw, typów podmiotów i klas w roku szkolnym 2018/2019.
Dane
Dane na dzień: 15 września 2020
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe: badania naukowe i prace rozwojowe, projekt naukowy, projekty naukowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 10:42
Zbiór Projekty stanowi powszechnie dostępne REST API dla dziedziny Projekty i umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane o projektach krajowych i międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub...
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe: nauczyciele, naukowcy, nauczyciele akademiccy
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 10:40
Zbiór Naukowcy stanowi powszechnie dostępne REST API dla dziedziny Naukowcy i umożliwia dostęp do publicznego rejestru osób związanych z nauką i szkolnictwem wyższym w Polsce.
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2020
API RAD-on - Usługi udostępniania danych pochodzących z wielu zintegrowanych systemów źródłowych, zawierających rzetelne i kompleksowe dane o szkolnictwie wyższym i nauce. Tymi systemami mogą być na przykład: -
Słowa kluczowe: dziedziny naukowe, Dyscypliny naukowe
Zbiór danych
Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020, 10:38
Usługa Dyscypliny i dziedziny naukowe stanowi powszechnie dostępne REST API dla dziedziny Dyscypliny i dziedziny naukowe i umożliwia dostęp do rejestrów zawierających dane w tej dziedzinie.
Dane
Dane na dzień: 31 sierpnia 2020