Początek strony

Powiązane dane

Znaleziono:
  • Wszystkie dane (265),
  • ,
Sortuj według: (Automatyczne przeładowanie treści)

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Słowa kluczowe: rejestr, podmioty, REGON
Zbiór danych
Data aktualizacji: 17 czerwca 2021, 07:28
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów...
Dane
Dane na dzień: 17 czerwca 2021
Definicje pojęć: Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony...
Słowa kluczowe: ofiary zabójstw, przestępstwa przeciwko życiu, przestępstwa przeciwko zdrowiu, prawomocne skazania, przestępstwa, prawomocnie skazani dorośli
Zbiór danych
Data aktualizacji: 4 czerwca 2021, 06:53
Definicje pojęć: Skazany to osoba fizyczna, którą sąd w postępowaniu karnym, prawomocnym wyrokiem lub nakazem karnym, uznał winną popełnienia przestępstwa i wymierzył karę lub środek karny. Sprawca czynu...
Dane
Dane na dzień: 4 czerwca 2021
Krajowa Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu...
Słowa kluczowe: api, sdg, cele zrównoważonego rozwoju, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, api SDG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:11
Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu wskaźników...
Dane
Dane na dzień: 7 maja 2021
System STRATEG jest publicznie dostępnym, aktualizowanym przynajmniej raz w kwartale, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia...
Słowa kluczowe: api, wskaźniki, STRATEG, polityka rozwoju, Europa 2020, api STRATEG
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 08:05
System STRATEG jest publicznie dostępnym, systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia spójności społecznej. Baza zawiera obszerny...
Dane
Dane na dzień: 7 maja 2021
Bank Danych Lokalnych (BDL) jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska, opisującym jednostki różnych szczebli podziału...
Słowa kluczowe: api, BDL, bank danych lokalnych, API BDL
Zbiór danych
Data aktualizacji: 7 maja 2021, 07:57
BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą...
Dane
Dane na dzień: 7 maja 2021
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe: ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług, wskaźniki cen, inflacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 kwietnia 2021, 07:28
Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1995 roku
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki: - badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym, - badania budżetów gospodarstw domowych,
Słowa kluczowe: ceny konsumpcyjne, cpi, ceny towarów i usług, wskaźniki cen, inflacja
Zbiór danych
Data aktualizacji: 30 kwietnia 2021, 07:22
Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku
Dane
Dane na dzień: 30 kwietnia 2021
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej...
Słowa kluczowe: klasyfikacja, PKOB, Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
Zbiór danych
Data aktualizacji: 29 kwietnia 2021, 11:22
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie...
Dane
Dane na dzień: 29 kwietnia 2021
Definicje pojęć:  Pracujący Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek...
Słowa kluczowe: pracujący, stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej, bierni zawodowo, bezrobotni, pomagający bezpłatnie członkowie rodzin, pracujący na własny rachunek, pracownicy najemni
Zbiór danych
Data aktualizacji: 28 kwietnia 2021, 11:22
Częstotliwość publikacji: kwartalna Definicje pojęć:  Pracujący Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: wykonywały przez co...
Dane
Dane na dzień: 28 kwietnia 2021
Częstotliwość publikacji: kwartalna Definicje pojęć:  Pracujący Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: wykonywały przez co...
Dane
Dane na dzień: 28 kwietnia 2021