Początek strony

Regulamin Portalu dane.gov.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu dane.gov.pl, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 2. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu.

§2 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenia:

1) Administrator danych – minister właściwy ds. informatyzacji, mający siedzibę w Warszawie przy: ul. Królewskiej 27 00-060 Warszawa i ul. Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa;

2) Administrator Portalu – minister właściwy ds. informatyzacji prowadzący, zgodnie z art. 9b ust. 1 Ustawy, Centralne Repozytorium Informacji Publicznej;

3) Edytor – Zarejestrowany Użytkownik Portalu, któremu zostały nadane uprawnienia do dodawania, aktualizowania i usuwania Zasobów informacyjnych w zakresie właściwości Instytucji;

4) Dostawca – podmiot, którego Zasoby informacyjne zostały udostępnione w centralnym repozytorium na podstawie art. 9c ust. 1 Ustawy albo na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 9a ust. 3 lub 4 Ustawy;

5) Konto Użytkownika – dane opisujące Zarejestrowanego Użytkownika wraz z uprawnieniami Portalu przypisanymi do tego Użytkownika;

6) Metadane – zbiór informacji szczegółowo opisujących Zbiory danych i Dane (np. tytuł, opis i data udostępnienia);

7) Portal – publicznie dostępna strona internetowa dane.gov.pl, realizująca cel Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej, wskazany w art. 9b ust. 1 Ustawy;

8) Profil Dostawcy – dane opisujące Dostawcę;

9) Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z Zasobów informacyjnych Portalu;

10) Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora Portalu na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin;

11) Użytkownik – każdy korzystający z Portalu;

12) Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który zarejestrował swoje konto na Portalu;

13) Zasoby informacyjne – łącznie Zbiory danych, Dane, Metadane;

14) Dane – najmniejszy wyodrębniony element Zbioru danych spójny pod względem technicznym lub semantycznym (np. tabela, raport, lista);

15) Zbiór danych – informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1446 ) w sposób użyteczny i efektywny.

§3 Podstawa prawna funkcjonowania Portalu

Dostęp do Zasobów informacyjnych i Usług określają przepisy:

1) Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), zwanej dalej Ustawą;

2) Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz.1446);

3) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej z dnia 12 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 361 z późn.zm.);

4) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1790).

§4 Warunki korzystania z Portalu

 1. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu.
 2. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu jest posiadanie urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do ograniczenia Użytkownikom dostępu do części lub całości Usług dostępnych na Portalu w przypadku stosowania przez Użytkowników urządzeń lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru Usług na Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego korzystanie z określonych Zasobów informacyjnych z Portalu.
 4. Portal jest dostępny całodobowo, z wyjątkiem przerw serwisowych wynikających z ewentualnych awarii lub potrzeby dokonywania zmian i ulepszeń.
 5. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 6. Korzystanie z Portalu nie wymaga rejestracji. Część Usług, udostępnionych na Portalu (patrz § 9 ust. 2 Regulaminu) jest dostępna wyłącznie dla Zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu się do Portalu (patrz § 9 ust. 2 Regulaminu). Procedura rejestracji Użytkownika opisana jest w § 6.
 7. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres elektroniczny mc@mc.gov.pl, za pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności i ochrony danych osobowych znajdują się na stronie głównej Portalu w zakładce „Polityka prywatności i RODO”.

§5 Warunki ponownego wykorzystywania danych

 1. Użytkownik może wykorzystywać Zasoby informacyjne udostępnione na Portalu do dowolnych celów niekomercyjnych lub komercyjnych.
 2. Dostawca może określić warunki ponownego wykorzystywania Danych udostępnianych na Portalu i są one udostępnione przy poszczególnych Zbiorach danych, i mogą dotyczyć:

1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;

2) obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

3) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje;

4) informacji sektora publicznego zawierającej dane osobowe;

5) informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych (art.13 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U. z 2019 r. poz.1446 ).

3. W przypadku, gdy Dostawca nie określił warunków ponownego wykorzystywania, udostępniona jest następująca informacja „Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.”.

4. Jeśli udostępniona jest informacja o warunkach ponownego wykorzystywania Danych, a Użytkownik chce wykorzystywać Dane na innych warunkach lub bez warunków, składa wniosek bezpośrednio do Dostawcy, który Dane udostępnił (sprawdź zasady na: https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/wykorzystaj-informacje-sektora-publicznego).

§6 Rejestracja Użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego po wybraniu przycisku „Zarejestruj się” na stronie głównej Portalu.
 2. Rejestracja Użytkownika wymaga podania adresu elektronicznego, wpisania hasła oraz akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności i RODO. Na wskazany przez Użytkownika adres elektroniczny wysyłany jest link aktywacyjny.

§7 Nadanie uprawnień Edytora

 1. Uprawnienia Edytora nadawane są przez Administratora Portalu.
 2. Nadanie uprawnień Edytora wymaga wcześniejszej rejestracji Użytkownika na Portalu.
 3. Nadanie uprawnień Edytora przebiega w następujący sposób:

1) wyznaczony przez Dostawcę Użytkownik wysyła e-mail na adres kontakt@dane.gov.pl. W treści korespondencji,
należy wskazać nazwę Dostawcy, służbowy nr telefonu Użytkownika oraz adres elektroniczny, na który zostało
zarejestrowane konto;

2) Użytkownik informowany jest o nadaniu uprawnień Edytora zwrotnym e-mailem ze skrzynki kontakt@dane.gov.pl;

3) Przy kolejnym zalogowaniu się Edytor uzupełnia dane o imię i nazwisko oraz swój służbowy numer telefonu.
Podanie tych danych jest konieczne dla uruchomienia konta w roli Edytora. Ich brak sygnalizowany jest
komunikatem systemowym.

4) Edytor nie może zamieszczać na Portalu zasobów informacyjnych o charakterze bezprawnym lub co do których
Dostawca nie posiada uprawnień i zgód lub które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć prawa lub dobra osób
trzecich, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku lub obowiązujące
przepisy prawa.

5) Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez Edytora na Portalu Zasoby informacyjne,
których treść i forma narusza obowiązujące przepisy prawa, w szczególności jest odpowiedzialna za ewentualne
naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz za szkody z tego tytułu.

§8 Tworzenie profilu Dostawcy

Profil Dostawcy tworzony jest przez Administratora Portalu na podstawie przekazanych przez Dostawcę danych na adres elektroniczny: kontakt@dane.gov.pl tj.: pełnej nazwy Dostawcy, danych adresowych, numeru REGON, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej Dostawcy oraz adresu elektronicznej skrzynki podawczej..

§9 Usługi dostępne za pośrednictwem Portalu

 1. Usługi udostępnione na Portalu umożliwiają Użytkownikom m.in.:

1) przeszukiwanie Zasobów informacyjnych;

2) pobieranie Zasobów informacyjnych;

3) zapoznanie się z informacjami o Dostawcach;

4) zapoznanie się z materiałami informacyjnymi i aktualnościami na temat otwartych danych oraz aplikacjami, produktami i usługami wykorzystującymi otwarte dane;

5) zgłaszanie uwag do udostępnionych Zasobów informacyjnych;

6) zgłaszanie propozycji nowych Danych do udostępnienia na Portalu;

7) zgłaszanie propozycji przykładów wykorzystania otwartych danych w aplikacjach, produktach i usługach;

8) otrzymywanie newslettera.

2. Niektóre z Usług, udostępnionych na Portalu są dostępne wyłącznie dla Zarejestrowanego Użytkownika, dotyczy to w szczególności:

1) możliwości dodawania do obserwacji wybranych przez Zarejestrowanego Użytkownika Zbiorów danych oraz wyników wyszukiwania;

2) dostępu do sekcji „Moje konto” zawierającej:

a) informacje o Koncie Użytkownika,

b) funkcję umożliwiającą zmianę hasła,

c) historię wyszukiwania zasobów informacyjnych na Portalu przez
Użytkownika,

d) listę i aktywność elementów wymienionych w ust. 2 pkt

3. Zarejestrowany Użytkownik Portalu, któremu zostały nadane uprawnienia Edytora, ma dostęp do modułu „Panel administracyjny” umożliwiającego dodawanie, aktualizowanie i usuwanie zasobów informacyjnych w zakresie właściwości Instytucji.

4. W ramach usługi wymienionej w ust. 1 pkt 4, na Portalu są udostępniane przykłady wykorzystania otwartych danych w aplikacjach, produktach i usługach. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za powyższe przykłady oraz nie jest właścicielem ich praw autorskich. Administrator Portalu zastrzega ponadto, że powyższe przykłady nie promują konkretnych rozwiązań, tylko upowszechniają informacje o projektach wykorzystujących otwarte dane.

§10 Uprawnienia i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Użytkownik nie ma prawa korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Ministra Cyfryzacji oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji.
 4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego Konta Użytkownika z Portalu, przesyłając w tym celu informację na adres kontakt@dane.gov.pl ze swojego adresu, o którym mowa w § 6 ust. 2.
 5. Użytkownik może zgłaszać uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu Administratorowi Portalu na adres elektroniczny: kontakt@dane.gov.pl.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na Portalu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na Portalu. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do modyfikacji, czasowego zawieszenia lub usunięcia treści i zakresu Usług.
 5. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Portalu wynikające z nieuprawnionych działań Użytkowników, siły wyższej lub ingerencji osób trzecich.
 6. Dostawcy ponoszą odpowiedzialność za jakość, aktualność oraz kompletność danych udostępnianych na Portalu.
 7. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się z Administratorem Portalu na adres elektroniczny: kontakt@dane.gov.pl.

Data publikacji: 16.03.2020