Początek strony

Regulamin Portalu dane.gov.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu dane.gov.pl, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 2. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu.

§2 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenia:

1) Administrator danych – minister właściwy ds. informatyzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27;

2) Administrator Portalu – minister właściwy ds. informatyzacji prowadzący, zgodnie z art. 9b ust. 1 Ustawy, Centralne Repozytorium;

3) Dane – najmniejszy wyodrębniony element Zbioru danych spójny pod względem technicznym lub semantycznym (np. tabela, raport, lista);

4) Dostawca – Podmiot Zobowiązany, którego Zbiory Danych oraz Metadane zostały udostępnione w centralnym repozytorium na podstawie art. 9c ust. 1 Ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 9a ust. 3 lub 4 Ustawy lub Inny Podmiot, którego treści w postaci elektronicznej oraz Metadane, o których mowa w art. 9c ust. 1a Ustawy zostały udostępnione w centralnym repozytorium;

5) Edytor – Zarejestrowany Użytkownik, któremu zostały nadane uprawnienia do dodawania, aktualizowania i usuwania Zbiorów danych i Metadanych w zakresie właściwości Dostawcy;

6) Forum – jedna z usług świadczona przez Administratora Portalu, znajdująca się pod adresem internetowym https://forum.dane.gov.pl;

7) Inny podmiot – inny podmiot niż podmiot zobowiązany określony w art. 9a ust. 2 i 2aa Ustawy;

8) Konto Użytkownika – dane opisujące Zarejestrowanego Użytkownika wraz z uprawnieniami Portalu przypisanymi do tego Użytkownika;

9) Metadane – zbiór informacji szczegółowo opisujących Zbiory danych i Dane (np. tytuł, opis i data udostępnienia);

10) Pełnomocnik – Zarejestrowany Użytkownik, który jest realizatorem programu otwierania danych publicznych odpowiedzialny m.in. za ocenę danych pod względem jakości i użyteczności do ponownego wykorzystania.

11) Podmiot zobowiązany – podmiot określony w art. 9a ust. 2 i 2aa Ustawy;

12) Portal – publicznie dostępna strona internetowa dane.gov.pl pełniąca funkcję Centralnego Repozytorium zgodnie z art. 9b ust. 1 Ustawy;

13) Profil Dostawcy – dane opisujące Dostawcę;

14) Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z Zasobów danych Portalu;

15) Regulamin Forum – zasady, zakres i warunki korzystania z Forum;

16) Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora Portalu na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin;

17) Użytkownik – każdy korzystający z Portalu;

18) Użytkownik Forum – Zarejestrowany Użytkownik posiadający uprawnienia Pełnomocnika;

19) Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który zarejestrował swoje konto w Portalu;

20) Zbiór danych – zasób informacyjny, o którym mowa w art. 9a ust. 1 Ustawy lub treści, o których mowa w art. 9c ust. 1a Ustawy.

§3 Podstawa prawna funkcjonowania Portalu

Dostęp do Zbiorów danych i Usług określają przepisy:

1) Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz.2176), zwanej dalej Ustawą;

2) Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446);

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 361 z późn. zm.);

4) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1790).

§4 Warunki korzystania z Portalu

 1. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu.
 2. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu jest posiadanie urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do ograniczenia Użytkownikom dostępu do części lub całości Usług dostępnych w Portalu w przypadku stosowania przez Użytkowników urządzeń lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru Usług w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego korzystanie z określonych Zbiorów danych oraz Metadanych z Portalu.
 4. Portal jest dostępny całodobowo, z wyjątkiem przerw serwisowych wynikających z ewentualnych awarii lub potrzeby dokonywania zmian i ulepszeń.
 5. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 6. Korzystanie z Portalu nie wymaga rejestracji. Część Usług, udostępnionych w Portalu (patrz § 9 ust. 2 Regulaminu) jest dostępna wyłącznie dla Zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu się do Portalu (patrz § 9 ust. 2 Regulaminu). Procedura rejestracji Użytkownika opisana jest w § 6.
 7. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres elektroniczny mc@mc.gov.pl, za pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności i ochrony danych osobowych znajdują się na stronie głównej Portalu w zakładce „Polityka prywatności i RODO”.

§5 Warunki ponownego wykorzystywania danych

 1. Użytkownik może ponownie wykorzystywać lub wykorzystywać Zbiory danych oraz Metadane udostępnione w Portalu do dowolnych celów niekomercyjnych lub komercyjnych.
 2. Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania Danych udostępnianych w Portalu.
 3. Inny podmiot może określić warunki wykorzystywania Danych udostępnianych w Portalu.
 4. Warunki ponownego wykorzystywania Danych mogą dotyczyć:

1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania Danych od Podmiotu zobowiązanego;

2) obowiązku poinformowania o przetworzeniu Danych , gdy Użytkownik je jakkolwiek modyfikuje;

3) zakresu odpowiedzialności Podmiotu zobowiązanego za udostępniane Dane ;

4) Danych zawierających dane osobowe;

5) Danych, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2021 r. poz. 386), do których Podmiotowi zobowiązanemu przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

 1. Warunki wykorzystywania Danych mogą dotyczyć:

1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania Danych od Innego podmiotu;

2) obowiązku poinformowania o przetworzeniu Danych gdy Użytkownik je jakkolwiek modyfikuje;

3) zakresu odpowiedzialności Innego podmiotu za udostępniane Dane;

4) Danych zawierających dane osobowe;

5) Danych mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których Innemu podmiotowi przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

 1. Warunki ponownego wykorzystywania lub warunki wykorzystywania są udostępnione przy poszczególnych Zbiorach danych.
 2. W przypadku, gdy Dostawca nie określił warunków ponownego wykorzystywania lub warunków wykorzystywania, udostępniona jest odpowiednio następująca informacja: „Ten zbiór danych, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.” lub „Ten zbiór danych, może być wykorzystywany bez ograniczeń.”.
 3. Jeśli udostępniona jest informacja o warunkach ponownego wykorzystywania, a Użytkownik chce ponownie wykorzystywać Dane na innych warunkach lub bez warunków, składa wniosek bezpośrednio do Podmiotu zobowiązanego , który Dane udostępnił
  (sprawdź zasady na: https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/wykorzystaj-informacje-sektora-publicznego).

§6 Rejestracja Użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego po wybraniu przycisku „Zarejestruj się” na stronie głównej Portalu.
 2. Rejestracja Użytkownika wymaga podania adresu elektronicznego, wpisania hasła oraz akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności i RODO. Na wskazany przez Użytkownika adres elektroniczny wysyłany jest link aktywacyjny.

§7 Nadanie uprawnień Edytora

 1. Uprawnienia Edytora nadawane są przez Administratora Portalu.
 2. Nadanie uprawnień Edytora wymaga wcześniejszej rejestracji Użytkownika w Portalu.
 3. Nadanie uprawnień Edytora przebiega w następujący sposób:

1) wyznaczony przez Dostawcę Użytkownik wysyła e-mail na adres kontakt@dane.gov.pl. W treści korespondencji,
należy wskazać nazwę Dostawcy, służbowy nr telefonu Użytkownika oraz adres elektroniczny, na który zostało zarejestrowane konto;

2) Użytkownik informowany jest o nadaniu uprawnień Edytora zwrotnym e-mailem ze skrzynki kontakt@dane.gov.pl;

3) Przy kolejnym zalogowaniu się Edytor uzupełnia dane o imię i nazwisko oraz swój służbowy numer telefonu. Podanie tych danych jest konieczne dla uruchomienia konta w roli Edytora. Ich brak sygnalizowany jest komunikatem systemowym.

4) Edytor nie może zamieszczać w Portalu Zbiorów danych oraz Metadanych o charakterze bezprawnym lub co do których Dostawca nie posiada uprawnień i zgód lub które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć prawa lub dobra osób trzecich, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku lub obowiązujące przepisy prawa.

5) Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez Edytora w Portalu Zbiory danych oraz Metadane, których treść i forma narusza obowiązujące przepisy prawa, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz za szkody z tego tytułu.

§8 Tworzenie profilu Dostawcy

Profil Dostawcy tworzony jest przez Administratora Portalu na podstawie przekazanych przez Dostawcę danych na adres elektroniczny: kontakt@dane.gov.pl tj.: pełnej nazwy Dostawcy, danych adresowych, numeru REGON, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej Dostawcy oraz adresu elektronicznej skrzynki podawczej.

§9 Usługi dostępne za pośrednictwem Portalu

 1. Usługi udostępnione w Portalu umożliwiają Użytkownikom m.in.:

1) przeszukiwanie Zbiorów danych oraz Metadanych;

2) pobieranie Zbiorów danych oraz Metadanych;

3) zapoznanie się z informacjami o Dostawcach;

4) zapoznanie się z materiałami informacyjnymi i aktualnościami na temat
otwartych danych oraz aplikacjami, produktami i usługami wykorzystującymi
otwarte dane;

5) zgłaszanie uwag do udostępnionych Zbiorów danych oraz Danych;

6) zgłaszanie propozycji nowych Danych do udostępnienia w Portalu;

7) zgłaszanie propozycji przykładów wykorzystania otwartych danych w
aplikacjach, produktach i usługach;

8) otrzymywanie newslettera.

 1. Niektóre z Usług, udostępnionych w Portalu są dostępne wyłącznie dla Zarejestrowanego Użytkownika, dotyczy to w szczególności:

1) możliwości dodawania do obserwacji wybranych przez Zarejestrowanego Użytkownika Zbiorów danych oraz wyników wyszukiwania;

2) dostępu do sekcji „Moje konto” zawierającej:

a) informacje o Koncie Użytkownika,

b) funkcję umożliwiającą zmianę hasła,

c) historię wyszukiwania Zbiorów danych oraz Metadanych w Portalu przez Użytkownika,

d) listę i aktywność elementów wymienionych w ust. 2 pkt 1.

 1. Zarejestrowany Użytkownik, któremu zostały nadane uprawnienia Edytora, ma dostęp do modułu „Panel administracyjny” umożliwiającego dodawanie, aktualizowanie i usuwanie Zbiorów danych oraz Metadanych w zakresie właściwości Dostawcy.
 2. Użytkownik Forum ma dostęp do usługi Forum umożliwiającej publikowanie komentarzy w celu wyrażenia indywidualnych opinii i wymiany poglądów pomiędzy Użytkownikami Forum, zgodnie z Regulaminem Forum.
 3. W ramach usługi wymienionej w ust. 1 pkt 4, w Portalu są udostępniane przykłady wykorzystania otwartych danych w aplikacjach, produktach i usługach. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za powyższe przykłady oraz nie jest właścicielem ich praw autorskich. Administrator Portalu zastrzega ponadto, że powyższe przykłady nie promują konkretnych rozwiązań, tylko upowszechniają informacje o projektach wykorzystujących otwarte dane.

§10 Uprawnienia i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Użytkownik nie ma prawa korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji.
 4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego Konta Użytkownika z Portalu, przesyłając w tym celu informację na adres kontakt@dane.gov.pl ze swojego adresu, o którym mowa w § 6 ust. 2.
 5. Użytkownik może zgłaszać uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu Administratorowi Portalu na adres elektroniczny: kontakt@dane.gov.pl.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Portalu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich w Portalu. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do modyfikacji, czasowego zawieszenia lub usunięcia treści i zakresu Usług.
 5. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Portalu wynikające z nieuprawnionych działań Użytkowników, siły wyższej lub ingerencji osób trzecich.
 6. Dostawcy ponoszą odpowiedzialność za jakość, aktualność oraz kompletność danych udostępnianych w Portalu.
 7. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się z Administratorem Portalu na adres elektroniczny: kontakt@dane.gov.pl.

Data publikacji: 16.04.2021